Forum Vini

Forum Vini

B2B Fair “Forum Vini” in Munich: A showcase of fine wines and spirits

From November 3rd to 5th, the MTC World of Fashion in Munich buzzed with excitement as wine enthusiasts and industry professionals gathered for the esteemed B2B fair, “Forum Vini.” Spanning across four halls with a total of 118 stands, this event was a celebration of all things wine, with a delightful array of other alcoholic beverages also making an appearance, including rum, flavored liquors, and cider.

Setting the stage

Our stand, B58, located in Hall B, stood tall with a spacious 9-meter footprint, making it one of the largest in our section. Boasting two counters, we were ready to welcome visitors and showcase our finest offerings. The event unfolded over three days, with meticulous planning ensuring our stand was set up to perfection.

Masterclasses and engagement

Throughout the event, three masterclasses took center stage, each serving as a B2B opportunity to engage with attendees. Tina, our skilled sommelier, led the presentations, providing insightful commentary on each Designation of Origin (DO). With her fluent German, language barriers melted away, ensuring seamless communication. To delve deeper into specific inquiries, representatives from each DO were on hand, providing attendees with comprehensive insights tailored to their interests.

A taste of Spain

The heart of our showcase lay in the rich diversity of Spanish wines, featuring prestigious denominations of origin such as DO Almansa, DOP Jumilla, and DO La Mancha. Attendees were treated to a sensory journey, sampling a selection of fine wines carefully curated to represent the essence of each region.

Connecting with attendees

Participation in the masterclasses was on a first-come, first-served basis, with eager attendees filling the sessions to capacity. The diverse audience ranged from seasoned wine aficionados to younger enthusiasts with a penchant for sweeter flavors. Despite their varying preferences, all shared a passion for quality and authenticity.

A unified message

Our presence at “Forum Vini” echoed our commitment to quality and tradition, with a visual identity that underscored our dedication to showcasing the finest wines from Spain. The enlarged stand, featuring prominent counters and eye-catching displayers, served as a beacon, inviting attendees to immerse themselves in the world of Spanish wine.

Conclusion

In conclusion, the B2B fair “Forum Vini” in Munich was more than just a gathering of industry professionals—it was a celebration of fine wines and spirits, a testament to the artistry and passion behind every bottle. Our participation in this prestigious event allowed us to connect with like-minded individuals, share our story, and reaffirm our commitment to excellence in every sip.

Pravni upozorneni

Před použitím těchto webových stránek si prosím přečtěte všechny části tohoto právního upozornění. Následující podmínky jsou závazné pro všechny uživatele těchto webových stránek.

V souladu s informační povinností stanovenou zákonem 34/2002 o službách informační společnosti a elektronickém obchodu (LSSI-CE) ze dne 11. července jsou níže uvedeny následující obecné informace o těchto webových stránkách.

Účelem tohoto textu je podrobně vysvětlit funkce této webové stránky a poskytnout vám informace týkající se vlastníka webové stránky a účelu obsahu, který je na ní obsažen.

Identifikační údaje

Toto právní upozornění upravuje používání služby webových stránek a informuje vás o následujících skutečnostech v souladu se zákonem č. 34/2002 ze dne 11. července 2002 o službách informační společnosti a elektronickém obchodu:

Název společnosti: PKS (POTRAVINARSKA KOMORA SLOVENSKA)

Sídlo: Einsteinova 3817/19, 851 01 Bratislava, Slovakia

E-mailpoturnay@pks.sk

Telefon: +421 2 330 14 286

Daňové identifikační číslo (DIČ): ­­­SK2021615629

Registrační údaje:

Používání webových stránek a povinnosti uživatelů.

Uživatel se zavazuje používat webové stránky, jejich obsah a služby, aniž by porušoval platné právní předpisy, obecně uznávané zvyklosti a veřejný pořádek. Používání webových stránek k nezákonným nebo škodlivým účelům vůči PKS nebo třetí straně, které by jakýmkoli způsobem mohly způsobit škodu nebo bránit běžnému používání webových stránek, je zakázáno.

PKS zaručuje, že obsah a služby nabízené na webových stránkách respektují zásadu osobní důstojnosti, ochrany mládeže a dětí a nediskriminace na základě rasy, pohlaví, náboženství, názoru, národnosti, zdravotního postižení nebo jakéhokoli jiného osobního či sociálního aspektu.

Tyto všeobecné podmínky používání webových stránek neposkytují uživateli žádné jiné právo na používání, změnu, využívání, reprodukci, šíření nebo veřejné sdělování obsahu webových stránek, než které je zde výslovně uvedeno.

Obsah (informace, zvukové a/nebo obrazové soubory, fotografie, návrhy atd.) obsažený na portálu je majetkem společnosti PKS nebo je řádně povolen k šíření jejich oprávněnými vlastníky.

Společnost PKS se zavazuje, že se nebude podílet na klamavé reklamě, a proto je zakázána:

 • Používat k jakýmkoli jiným komerčním nebo reklamním účelům než těm, které jsou přísně povoleny.
 • Reprodukce, zveřejňování, šíření nebo úpravy, ať už v celku nebo po částech, pokud k tomu nebyl získán předchozí písemný souhlas oprávněných vlastníků nebo to není zákonem povoleno.
 • Jakékoli porušování práv společnosti PKS nebo jejích oprávněných vlastníků k nim.

Duševní a průmyslové vlastnictví

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškerá práva průmyslového a duševního vlastnictví k obsahu a/nebo jakýmkoli jiným prvkům vloženým na webové stránky patří společnosti PKS nebo je společnost PKS řádně oprávněna je na těchto webových stránkách šířit.

V případě, že se uživatel nebo třetí strana domnívá, že došlo k porušení jeho oprávněných práv duševního vlastnictví v důsledku vložení určitého obsahu na webové stránky, musí tuto okolnost oznámit společnosti PKS a uvést:

 •  V případě, že nárok vznesla třetí strana odlišná od zúčastněné strany, uvede údaje o držiteli údajně porušených práv nebo uvede zastoupení, s nímž jedná.
 • Uveďte obsah chráněný právy duševního vlastnictví a jeho umístění na internetových stránkách, akreditaci uvedených práv duševního vlastnictví a výslovné prohlášení, v němž zúčastněná strana přijímá odpovědnost za pravdivost informací uvedených v oznámení.

Odkazy

Tyto webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky a obsah třetích stran.

Jediným účelem těchto odkazů je poskytnout uživateli možnost přístupu k uvedeným odkazům. Společnost PKS nenese žádnou odpovědnost za výsledky, které může uživatel získat z přístupu k uvedeným odkazům.

Každý uživatel, který má v úmyslu zřídit jakékoliv technické propojovací zařízení ze svých webových stránek na portál, musí od společnosti PKS získat předchozí písemné povolení. Zřízení odkazu v žádném případě neznamená existenci vztahu mezi společností PKS a vlastníkem stránek, na nichž je odkaz zřízen, ani přijetí či schválení jejich obsahu nebo služeb ze strany společnosti PKS.

Webová stránka, na níž je odkaz zřízen, nesmí obsahovat žádnou značku, název, logo, slogan ani jiné rozlišovací znaky patřící společnosti PKS, s výjimkou těch, které jsou výslovně povoleny.

Jednostranná změna a doba trvání

Společnost PKS si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit prezentaci a konfiguraci webových stránek, jakož i toto právní upozornění.

VYLOUČENÍ ZÁRUK A ODPOVĚDNOSTI

Společnost PKS neposkytuje žádnou záruku a za žádných okolností neodpovídá za škody jakékoli povahy, které mohou vzniknout v důsledku:

 • Nedostatečné dostupnosti, údržby a efektivního fungování webových stránek a/nebo jejich služeb či obsahu.
 • Existence virů, škodlivých nebo škodlivých programů v obsahu.
 • Nezákonného, nedbalého nebo podvodného používání webových stránek, jejich služeb nebo obsahu ze strany uživatelů, které je v rozporu s těmito podmínkami, dobrou vírou, obecně uznávaným používáním nebo veřejným pořádkem.

Zpracování osobních údajů

Společnost PKS, jak je uvedeno v jejích Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na těchto webových stránkách, přijala odpovídající úroveň zabezpečení údajů, které zpracovává a spravuje, a to prostřednictvím všech technických prostředků a opatření, která jsou v její moci, aby zaručila jejich důvěrnost, zabránila jejich zneužití, ztrátě, změně, neoprávněnému přístupu a krádeži.

Platná legislativa a jurisdikce

Pro řešení všech sporů nebo otázek souvisejících s těmito internetovými stránkami nebo činnostmi na nich prováděnými se použijí španělské právní předpisy, kterým se strany výslovně podřizují, a k řešení všech sporů vyplývajících z těchto stránek nebo souvisejících s jejich používáním jsou příslušné soudy a tribunály v místě bydliště žalobce, který se označí za spotřebitele, jinak jsou příslušné soudy a tribunály v Bruselu.

Kontakt

Pokud má kterýkoli uživatel jakékoli dotazy k tomuto právnímu upozornění nebo připomínky k němu, kontaktujte prosím poturnay@pks.sk nebo zašlete písemné sdělení na adresu uvedenou v záhlaví.

Informacja prawna

Przed rozpoczęciem korzystania z niniejszej witryny internetowej należy zapoznać się ze wszystkimi sekcjami niniejszej Informacji prawnej. Poniższe warunki są wiążące dla każdego użytkownika tej strony internetowej.

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym określonym w ustawie 34/2002 o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym (LSSI-CE) z dnia 11 lipca, poniżej przedstawiono ogólne informacje na temat tej witryny.

Celem tego tekstu jest szczegółowe wyjaśnienie funkcjonalności tej strony internetowej oraz dostarczenie informacji związanych z właścicielem strony internetowej i celem zawartych na niej treści.

Dane identyfikacyjne

Niniejsza nota prawna reguluje korzystanie z serwisu internetowego i informuje o następujących kwestiach zgodnie z ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym:

Nazwa firmy: PKS (POTRAVINARSKA KOMORA SLOVENSKA)

Siedziba: Einsteinova 3817/19, 851 01 Bratislava, Slovakia

E-mail:  poturnay@pks.sk 

Telefon:  +421 2 330 14 286

Kod identyfikacji podatkowej: ­­­SK2021615629

Dane rejestracyjne:

Korzystanie ze strony internetowej i obowiązki użytkownika

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej, jej treści i usług w sposób nienaruszający obowiązujących przepisów prawa, ogólnie przyjętych zwyczajów i porządku publicznego. Zabronione jest wykorzystywanie strony internetowej do celów niezgodnych z prawem lub szkodliwych dla PKS lub osób trzecich, które w jakikolwiek sposób mogą powodować szkody lub utrudniać normalne korzystanie ze strony internetowej.

PKS gwarantuje, że treści i usługi oferowane na stronie internetowej są zgodne z zasadą godności osobistej, ochrony młodzieży i dzieci oraz niedyskryminacji ze względu na rasę, płeć, religię, poglądy, narodowość, niepełnosprawność lub jakikolwiek inny aspekt osobisty lub społeczny.

Niniejsze Ogólne Warunki Korzystania ze Strony Internetowej nie przyznają użytkownikowi żadnych innych praw do korzystania, zmieniania, wykorzystywania, powielania, rozpowszechniania lub publicznego komunikowania zawartości strony internetowej, innych niż te wyraźnie przewidziane w niniejszym dokumencie.

Treści (informacje, pliki dźwiękowe i/lub graficzne, fotografie, projekty itp.) zawarte w portalu są własnością PKS lub są należycie autoryzowane do rozpowszechniania przez ich prawowitych właścicieli.

PKS zobowiązuje się nie angażować w reklamę wprowadzającą w błąd, w związku z czym jest to zabronione:

 • Wykorzystywania do jakichkolwiek celów komercyjnych lub reklamowych innych niż ściśle dozwolone.
 • Powielanie, publikowanie, rozpowszechnianie lub modyfikowanie, w całości lub w części, chyba że uzyskano uprzednią pisemną zgodę od ich prawowitych właścicieli lub jest to prawnie dozwolone.
 • Jakiekolwiek naruszenie praw PKS lub jej prawowitych właścicieli.

Własność intelektualna i przemysłowa

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wszelkie prawa własności przemysłowej i intelektualnej do treści i/lub wszelkich innych elementów umieszczonych na stronie internetowej należą do PKS lub PKS jest należycie upoważniony do ich rozpowszechniania na tej stronie.

W przypadku, gdy użytkownik lub osoba trzecia uzna, że doszło do naruszenia ich uzasadnionych praw własności intelektualnej z powodu wprowadzenia pewnych treści na stronie internetowej, musi powiadomić PKS o tej okoliczności, wskazując:

 • Dane posiadacza rzekomo naruszonych praw lub wskazać reprezentację, z którą występuje w przypadku, gdy roszczenie składa osoba trzecia inna niż zainteresowana strona.
 •  Należy wskazać treści chronione prawami własności intelektualnej i ich lokalizację na stronie internetowej, akredytację wskazanych praw własności intelektualnej oraz wyraźne oświadczenie, w którym zainteresowana strona przyjmuje odpowiedzialność za prawdziwość informacji podanych w powiadomieniu.

Linki

Niniejsza witryna zawiera łącza do innych witryn i treści należących do osób trzecich.

Jedynym celem linków jest zapewnienie użytkownikowi możliwości uzyskania dostępu do tych linków. PKS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki, które użytkownik może uzyskać, uzyskując dostęp do tych linków.

Każdy użytkownik, który zamierza ustanowić jakiekolwiek techniczne urządzenie łączące z jego strony internetowej do portalu, musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę PKS. Utworzenie linku w żadnym wypadku nie oznacza istnienia relacji między PKS a właścicielem strony, na której link został utworzony, ani akceptacji lub zatwierdzenia przez PKS jego treści lub usług.

Strona internetowa, na której znajduje się link, nie może zawierać żadnej marki, nazwy, logo, sloganu ani innych charakterystycznych znaków należących do PKS, z wyjątkiem tych wyraźnie dozwolonych.

Jednostronna modyfikacja i czas trwania

PKS zastrzega sobie prawo do modyfikowania, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia, prezentacji i konfiguracji strony internetowej, a także niniejszej Informacji prawnej.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

PKS nie udziela żadnych gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności, w żadnych okolicznościach, za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą powstać w wyniku:

 • Braku dostępności, konserwacji i skutecznego funkcjonowania Witryny i/lub jej usług lub treści.
 • Istnienia wirusów, złośliwych lub szkodliwych programów w treści.
 • Nielegalnego, niedbałego, oszukańczego, sprzecznego z niniejszymi warunkami, dobrą wiarą, ogólnie przyjętymi zastosowaniami lub porządkiem publicznym korzystania z witryny, jej usług lub treści przez użytkowników.

Przetwarzanie danych osobowych

PKS, jak określono w Polityce prywatności, z którą można zapoznać się na tej stronie internetowej, przyjął odpowiednie poziomy bezpieczeństwa dla danych, które przetwarza i którymi zarządza, włączając wszystkie środki techniczne i środki w ramach swoich możliwości, aby zagwarantować ich poufność, zapobiec ich niewłaściwemu wykorzystaniu, utracie, zmianie, nieautoryzowanemu dostępowi i kradzieży.

Obowiązujące ustawodawstwo i jurysdykcja

Do rozstrzygania wszelkich sporów lub pytań związanych z niniejszą stroną internetową lub prowadzonymi na niej działaniami stosuje się ustawodawstwo hiszpańskie, któremu strony wyraźnie się poddają, a sądy i trybunały miejsca zamieszkania powoda, który identyfikuje się jako konsument, są właściwe do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z korzystania z niej lub z nią związanych, w przeciwnym razie właściwymi sądami i trybunałami są sądy i trybunały miasta Bruksela.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej informacji prawnej, prosimy o kontakt pod adresem poturnay@pks.sk lub przesłanie pisemnej informacji na adres podany w nagłówku.

Polityka prywatnosci

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie twoich danych?

 • Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych jest: PKS (POTRAVINARSKA KOMORA SLOVENSKA)
 • CIF: SK2021615629
 •  Adres pocztowy: Daniel Poturnay – Einsteinova 3817/19, 851 01 Bratislava, Eslovaquia
 • E-mail: poturnay@pks.sk

Jakiego rodzaju dane przetwarzamy?

W zależności od produktów, usług lub funkcji, z których chcesz korzystać w danym momencie, będziemy musieli przetwarzać określone dane lub inne.  Ogólnie rzecz biorąc, dane te będą, w zależności od przypadku, następujące:

 • Dane identyfikacyjne użytkownika (Na przykład: imię, nazwisko, język, kraj, z którego użytkownik wchodzi z nami w interakcję, dane kontaktowe itp.)
 • Dane dotyczące połączenia, geolokalizacji i nawigacji (na przykład w przypadku interakcji z nami za pośrednictwem telefonu komórkowego).
 • Informacje handlowe w przypadku subskrypcji naszego biuletynu.
 • Dane dotyczące upodobań i preferencji użytkownika.

Pamiętaj, że gdy poprosimy Cię o podanie danych osobowych w celu zapewnienia Ci dostępu do niektórych funkcji lub usług witryny internetowej, oznaczymy niektóre pola jako obowiązkowe, ponieważ są to dane, których potrzebujemy, aby móc świadczyć Ci usługi lub zapewnić Ci dostęp do danej funkcji.

Należy pamiętać, że jeśli użytkownik zdecyduje się nie podawać nam tych danych, może nie być w stanie dokończyć rejestracji jako użytkownik lub może nie być w stanie korzystać z tych usług lub funkcjonalności.

W jakich celach przetwarzamy dane osobowe użytkowników?

W zależności od sposobu interakcji użytkownika z naszą witryną internetową, będziemy przetwarzać jego dane osobowe w następujących celach:

 1. W celu obsługi żądań lub wniosków składanych przez użytkownika za pośrednictwem różnych środków włączonych do naszej witryny internetowej.

  Przetwarzamy tylko te dane osobowe, które są absolutnie niezbędne do zarządzania lub rozpatrzenia żądania lub wniosku użytkownika.

 2. Do celów marketingowych.

  W zakresie, w jakim użytkownik subskrybuje nasz biuletyn, jego dane osobowe będą wykorzystywane do okresowego wysyłania biuletynów firmowych.

  Musisz pamiętać, że możesz zrezygnować z subskrypcji Newslettera, w dowolnym momencie i bezpłatnie, kontaktując się z nami za pośrednictwem adresu e-mail administratora danych lub postępując zgodnie z instrukcjami, które przekażemy Ci w każdej z naszych wiadomości.

 3. Zarządzanie sieciami społecznościowymi

  W przypadku, gdy użytkownik śledzi nas lub kontaktuje się z nami za pośrednictwem różnych sieci społecznościowych, w których jesteśmy obecni, będziemy przetwarzać dane przekazane nam za ich pośrednictwem wyłącznie w celu odpowiadania na wiadomości lub komentarze oraz zarządzania naszą listą kontaktów.

 4. Analiza użyteczności i jakości w celu ulepszenia naszych usług (pliki cookie).

  Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do naszej Platformy, informujemy, że będziemy przetwarzać jego dane przeglądania w celach analitycznych i statystycznych, tj. aby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z naszą Platformą, a tym samym móc ją ulepszać. Od czasu do czasu przeprowadzamy również działania jakościowe i ankiety mające na celu ustalenie stopnia zadowolenia naszych klientów i użytkowników oraz wykrycie obszarów, w których możemy się poprawić.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?

Podstawa prawna, która pozwala nam przetwarzać dane osobowe, zależy również od celu, w jakim je przetwarzamy, dlatego w poniższych celach znajdziemy różne podstawy prawne:

 1. Wnioski o udzielenie informacji.

  Podstawą prawną przetwarzania danych jest świadoma zgoda na udzielanie odpowiedzi na zapytania zgłaszane za pośrednictwem strony internetowej, co oznacza akceptację niniejszych warunków przez zainteresowaną stronę.  

 2. Marketing

  Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika w celach marketingowych jest udzielona przez niego zgoda.

 3. Sieci społecznościowe

  Podstawą legalności jest świadoma zgoda na odpowiadanie na zapytania zgłaszane za pośrednictwem sieci społecznościowej, a także czas, w którym użytkownik śledzi nas i chce być częścią naszej listy kontaktów.

 4. Analiza użyteczności i jakości (pliki cookie)

  Zgoda użytkownika na implementację plików cookie.

Jak długo będziemy przechowywać dane?

 1. Wniosek o udzielenie informacji.

  Będziemy przetwarzać dane użytkownika tak długo, jak będzie to konieczne do rozpatrzenia wniosku lub zapytania, a następnie przez 1 rok.

 2. Marketing.

  Będziemy przetwarzać dane do momentu rezygnacji z subskrypcji lub anulowania subskrypcji biuletynu.

 3. Media społecznościowe

  Będziemy przetwarzać Twoje dane tak długo, jak będzie to konieczne do rozpatrzenia Twojego wniosku lub zapytania oraz tak długo, jak długo będziesz obserwować nasz profil.

Czy będziemy udostępniać dane stronom trzecim?

 • Dane osobowe nie będą przekazywane ani komunikowane stronom trzecim, z wyjątkiem: obowiązku prawnego, uzyskania wyraźnej zgody użytkownika lub uzasadnionego interesu z naszej strony, o którym użytkownik zostanie należycie poinformowany.  

  Informujemy jednak, że jesteśmy obecni w następujących sieciach społecznościowych Instagram, aby informować naszych obserwujących o nowościach i usługach firmy.

  Użytkownik może uzyskać dostęp do tych sieci społecznościowych dobrowolnie i za pośrednictwem linków dostępnych na samej stronie internetowej lub uzyskując dostęp bezpośrednio i samodzielnie z przeglądarki lub zainstalowanej aplikacji.

  Należy pamiętać, że niniejsza strona internetowa nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie danych, które mogą być generowane przez te sieci społecznościowe. Jednakże, gdy dane te są generowane w sieci społecznościowej i wynikają z interakcji z naszym oficjalnym kontem, będziemy wspólnie odpowiedzialni za ich przetwarzanie wraz z siecią społecznościową.

  Aby wyrazić zgodę na przekazywanie przez nas danych z tej witryny i ich przetwarzanie, należy uważnie przeczytać politykę prywatności sieci społecznościowej, do której użytkownik chce uzyskać dostęp:

  W ten sposób, przed kliknięciem logo sieci społecznościowych obecnych na naszej stronie internetowej, użytkownik może poinformować się i dokonać przekierowania, wiedząc wcześniej o przetwarzaniu jego danych i na zasadzie dobrowolności.

  Pragniemy jednak poinformować, że strona internetowa zawiera linki zewnętrzne do:

  • Potravinárska komora Slovenska (PKS): https://www.pks.sk/
  • DOP Azafrán de La Mancha: https://doazafrandelamancha.com/es/
  • DOP Jumilla: https://jumilla.wine/
  • DO La Mancha: https://lamanchawines.com/
  • DO Almansa: https://denominacion-origen-almansa.com/

Jakie prawa przysługują użytkownikowi, który przekazuje nam swoje dane?

Zobowiązujemy się do poszanowania poufności danych osobowych użytkownika i zagwarantowania mu możliwości skorzystania z przysługujących mu praw.

Użytkownik może skorzystać z tych praw bezpłatnie, wysyłając nam wiadomość e-mail na adres poturnay@pks.sk, wskazując po prostu powód żądania i prawo, z którego chce skorzystać.

Jeśli uznamy za konieczne zidentyfikowanie użytkownika, możemy poprosić go o kopię dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. W szczególności, niezależnie od celu lub podstawy prawnej przetwarzania danych, użytkownik ma prawo do:

Poprosić nas o dostęp do danych, które przechowujemy na Twój temat.

Poprosić nas o sprostowanie danych, które już posiadamy na Twój temat. Należy pamiętać, że aktywnie przekazując nam swoje dane osobowe w jakikolwiek sposób, użytkownik gwarantuje, że są one prawdziwe i dokładne oraz zobowiązuje się powiadomić nas o wszelkich zmianach lub modyfikacjach.

Poprosić nas o usunięcie swoich danych w zakresie, w jakim nie są one już niezbędne do celów, dla których musimy je przetwarzać, jak wcześniej poinformowaliśmy, lub w zakresie, w jakim nie mamy już do tego legitymacji.

Poprosić nas o ograniczenie przetwarzania danych, co oznacza, że w niektórych przypadkach użytkownik może poprosić nas o tymczasowe zaprzestanie przetwarzania danych lub przechowywanie ich dłużej niż to konieczne, gdy mogą być potrzebne. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych w dowolnym celu, ma również prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie.

Otrzymania danych osobowych dotyczących użytkownika, które nam przekazał, w ustrukturyzowanej, powszechnie używanej i nadającej się do odczytu maszynowego formie oraz do przekazania ich innemu administratorowi danych.

Ponadto, jeśli przetwarzanie danych użytkownika opiera się na naszym uzasadnionym interesie, użytkownik ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.

Na koniec informujemy o prawie użytkownika do złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego ds. ochrony danych, w szczególności do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php 

Zmiany w polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy zmieniać informacje zawarte w niniejszej Polityce prywatności. Jeśli to zrobimy, powiadomimy użytkownika na różne sposoby za pośrednictwem Platformy, w tym wysyłając wiadomość e-mail, gdy dana zmiana jest istotna dla prywatności użytkownika, aby użytkownik mógł zapoznać się ze zmianami, ocenić je i, w stosownych przypadkach, sprzeciwić się lub zrezygnować z subskrypcji dowolnej usługi lub funkcji.

Informacje o plikach cookie

Używamy plików cookie i podobnych urządzeń, aby ułatwić nawigację na Platformie, aby wiedzieć, w jaki sposób użytkownik wchodzi z nami w interakcję oraz, w niektórych przypadkach, aby móc wyświetlać użytkownikowi reklamy w oparciu o jego nawyki przeglądania. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie, aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i podobnych urządzeniach, których używamy, ich celu i innych interesujących informacjach.

Polityka plikow cookie

1. Definicja i ogólna funkcja plików cookie.

Czym są pliki cookie?

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie i/lub podobne technologie, które przechowują i pobierają informacje podczas przeglądania. Ogólnie rzecz biorąc, technologie te mogą być wykorzystywane do różnych celów, takich jak na przykład rozpoznawanie użytkownika, uzyskiwanie informacji o jego zwyczajach przeglądania lub personalizowanie sposobu wyświetlania treści.

Konkretne zastosowania tych technologii opisano poniżej.

2. Informacje o rodzaju używanych plików cookie i ich przeznaczeniu.

Techniczne pliki cookie

Te pliki cookie umożliwiają użytkownikowi przeglądanie naszej strony internetowej i korzystanie z różnych opcji lub usług, które na niej istnieją, w tym tych, których używamy w celu umożliwienia zarządzania i działania strony internetowej oraz umożliwienia korzystania z jej funkcji i usług, takich jak na przykład:

 • Sterowanie ruchem i transmisją danych
 • Identyfikacja sesji
 • Dostęp do obszaru prywatnego
 • Zapamiętywanie produktów w koszyku
 • Proces realizacji zamówienia
 • Zarządzanie płatnościami
 • Kontrola nadużyć związanych z bezpieczeństwem usługi
 • Złożenie wniosku o rejestrację lub udział w wydarzeniu
 • Używanie elementów bezpieczeństwa podczas przeglądania
 • Przechowywanie treści do transmisji wideo lub audio
 • Włączanie dynamicznych treści (np. animacji ładowania tekstu lub obrazu)
 • Udostępnianie treści za pośrednictwem sieci społecznościowych
 • Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

Analizy:

Te pliki cookie pozwalają nam monitorować i analizować zachowanie użytkowników strony internetowej, w tym określać ilościowo wpływ reklam.

Informacje zebrane za pomocą tego typu plików cookie są wykorzystywane do pomiaru aktywności strony internetowej, aplikacji lub platformy w celu wprowadzenia ulepszeń w oparciu o analizę danych dotyczących korzystania z usługi przez użytkowników.

Preferencyjne lub personalizujące pliki cookie:

Są to te, które umożliwiają zapamiętywanie informacji, dzięki czemu użytkownik uzyskuje dostęp do usługi z pewnymi cechami, które mogą odróżnić jego doświadczenia od doświadczeń innych użytkowników, takich jak na przykład język, liczba wyników, które mają być wyświetlane, gdy użytkownik przeprowadza wyszukiwanie, wygląd lub zawartość usługi w zależności od rodzaju przeglądarki, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do usługi lub regionu, z którego uzyskuje dostęp do usługi itp.

Reklamy behawioralne:

Są to te, które przechowują informacje o zachowaniu użytkownika uzyskane poprzez ciągłą obserwację jego nawyków przeglądania, co pozwala na opracowanie określonego profilu w celu wyświetlania reklam opartych na tym samym.

3. Określenie, kto używa plików cookie.

Pliki cookie stron trzecich.

Analityczne pliki cookie: pozwalają nam określić liczbę użytkowników, a tym samym przeprowadzić pomiar i analizę statystyczną korzystania przez użytkowników z oferowanej usługi. W tym celu przeglądanie naszej witryny internetowej jest analizowane w celu ulepszenia zakresu oferowanych przez nas produktów lub usług.

Pliki cookie Google Analytics

Witryna korzysta z usługi Google Analytics świadczonej przez Google, Inc. z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Kalifornia), CA 94043, Stany Zjednoczone (“Google”).

Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, aby pomóc nam analizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (w tym adres IP użytkownika) będą przesyłane do Google i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google będzie wykorzystywać te informacje w naszym imieniu w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością w witrynie i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli takie strony trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak w takim przypadku może nie być w stanie zapobiec przetwarzaniu danych lub informacji przez Google. Jeśli jednak to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny. Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.

Polityka prywatności GOOGLE: developers.google.com/analytics

4. Informacje o tym, jak zaakceptować, odrzucić, cofnąć zgodę lub usunąć pliki cookie.

POTRAVINARSKA KOMORA SLOVENSKA zapewnia użytkownikom system zarządzania lub konfigurowania plików cookie, za pomocą którego mogą oni włączać lub wyłączać pliki cookie, które uznają za stosowne. Pliki cookie niezbędne do działania strony internetowej nie mogą zostać wyłączone.

Pamiętaj, że jeśli akceptujesz pliki cookie stron trzecich, powinieneś mieć możliwość usunięcia ich z opcji przeglądarki lub z systemu oferowanego przez samą stronę trzecią.

Podobnie, użytkownik może zezwolić lub zablokować pliki cookie, a także usunąć dane przeglądania (w tym pliki cookie) z używanej przeglądarki. W tym celu należy zapoznać się z opcjami i instrukcjami oferowanymi przez przeglądarkę. Należy pamiętać, że w przypadku zaakceptowania plików cookie stron trzecich należy usunąć je z opcji przeglądarki.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z wyjątkiem ściśle niezbędnych plików cookie i plików cookie dotyczących wydajności/analizy, niniejsza strona internetowa może wykorzystywać pliki cookie wyłącznie za uprzednią wyraźną zgodą odwiedzającego. Podmiot odpowiedzialny za witrynę zobowiązuje się do wykorzystywania plików cookie wyłącznie do celów, o których mowa w niniejszej polityce dotyczącej plików cookie.

Należy zauważyć, że korzystanie z plików cookie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej jako całości, dlatego zaleca się ich akceptację.

5. Informacje o przekazywaniu danych do krajów trzecich.

Informacje na temat przekazywania plików cookie do krajów trzecich, które w stosownych przypadkach są dokonywane przez strony trzecie określone w niniejszej polityce dotyczącej plików cookie, można znaleźć w ich odpowiednich politykach (patrz linki podane w sekcji Pliki cookie stron trzecich)

6. Wykorzystywane pliki cookie i ich cele

Poniżej wyszczególniono informacje dotyczące plików cookie wykorzystywanych na stronie internetowej, a także cele przetwarzania danych, które je uzasadniają.

Niezbędny

Niezbędne pliki cookie są wymagane do włączenia podstawowych funkcji tej witryny, takich jak zapewnienie bezpiecznego logowania lub dostosowanie preferencji zgody. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację użytkownika.

Funkcjonalny

Funkcjonalne pliki cookie pomagają w wykonywaniu określonych funkcji, takich jak udostępnianie treści witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie opinii i inne funkcje stron trzecich.

Analizy

Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacji na temat wskaźników, takich jak liczba odwiedzających, współczynnik odrzuceń, źródło ruchu itp.

7. Ustawienia użytkownika zapobiegające plikom cookie.

Na naszej stronie internetowej i zgodnie z obowiązującymi przepisami udostępniamy informacje umożliwiające skonfigurowanie przeglądarki / przeglądarek internetowych w celu zachowania prywatności i bezpieczeństwa w odniesieniu do plików cookie. W związku z tym udostępniamy informacje i linki do oficjalnych witryn pomocy technicznej głównych przeglądarek, aby użytkownik mógł zdecydować, czy chce zaakceptować korzystanie z plików cookie.

Możesz zablokować pliki cookie za pomocą narzędzi konfiguracyjnych przeglądarki lub skonfigurować przeglądarkę tak, aby ostrzegała Cię, gdy serwer chce zapisać plik cookie:

a) W przypadku korzystania z przeglądarki Microsoft Internet Explorer, w opcji menu Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność > Ustawienia.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź  windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies y windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-ininternet-explorer-9.

b) Jeśli korzystasz z przeglądarki Firefox, w opcji menu Narzędzia > Opcje > Prywatność > Pliki cookie.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź support.mozilla.org/es/products/firefox/cookies.

c) Jeśli korzystasz z przeglądarki Chrome, w sekcji Opcje > Zaawansowane > Prywatność.

Aby dowiedzieć się więcej  support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

d) Jeśli korzystasz z Opery, w opcji Bezpieczeństwo i prywatność możesz skonfigurować przeglądarkę. 

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź opera.com/help/tutorials/security/cookies/

8. Okresy przechowywania informacji

Pliki cookie będą wykorzystywane tylko i wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których zostały wskazane w każdym pliku cookie. W związku z powyższym strona odpowiedzialna za witrynę dostosowała, w odniesieniu do własnych plików cookie, okresy przechowywania informacji, które można sprawdzić w przeglądarce.

W odniesieniu do plików cookie stron trzecich, okresy przechowywania można sprawdzić w polityce prywatności linków określonych w sekcji dotyczącej plików cookie stron trzecich.

Po wygaśnięciu pliku cookie może on zostać odnowiony, jeśli użytkownik zaakceptuje jego użycie.

Informacja o usuwaniu plików cookie

Jeśli użytkownik wyłączy lub usunie pliki cookie ze swojej przeglądarki, biorąc pod uwagę, że jest to czynność wykonywana lokalnie przez samo urządzenie lub przeglądarkę, administrator witryny nie będzie mógł być świadomy tego działania użytkownika.

9. Przetwarzanie danych osobowych.

Administrator danych

 • PKS (POTRAVINARSKA KOMORA SLOVENSKA)
 • VAT number: SK2021615629
 • Adres: Daniel Poturnay – Einsteinova 3817/19, 851 01 Bratislava, Slovakia
 • E-mail: poturnay@pks.sk

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Cele przetwarzania wskazano w sekcji “Wykorzystywane pliki cookie i cele”.

Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda, którą możesz zarządzać i odwołać, korzystając z opcji przedstawionych w tym dokumencie.

Odbiorcy danych

PSK będzie udostępniać zebrane informacje:

Dane mogą być przekazywane władzom i organom publicznym, w celu spełnienia wymaganego obowiązku prawnego, a także dostawcom usług i stronom trzecim niezbędnym do zarządzania i realizacji plików cookie.

Usługodawcom działającym w naszym imieniu jako podmioty przetwarzające dane Google.

Ponadto, w odniesieniu do wskazanych plików cookie stron trzecich, przypominamy, że te pliki cookie są wysyłane z domeny, która nie jest zarządzana przez PSK, ale przez odpowiednią stronę trzecią, lub są wysyłane z naszej domeny, ale zebrane informacje są zarządzane przez tę stronę trzecią.

Przekazywanie danych do krajów trzecich

Przetwarzanie danych jest zazwyczaj przeprowadzane przez dostawców usług zlokalizowanych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w krajach, które zostały uznane za zapewniające odpowiedni poziom ochrony.

W innych przypadkach gwarantujemy bezpieczeństwo i legalność przetwarzania danych, wymagając od naszych dostawców posiadania wiążących zasad korporacyjnych, które gwarantują ochronę informacji podobną do tych ustanowionych przez normy europejskie lub do przystąpienia do standardowych klauzul Unii Europejskiej.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane tak długo, jak długo będą obowiązywać udzielone zezwolenia na ich wykorzystanie. Zgodnie z przepisami o ochronie danych, dane te będą przechowywane (w okresie przedawnienia roszczeń wynikających ze wspomnianego zezwolenia) wyłącznie w celu wypełnienia zobowiązań prawnych wymaganych od PSK oraz w celu sformułowania, wykonania lub obrony roszczeń.

Wykonywanie praw i skargi do organu ochrony danych / Prawa osób, których dane dotyczą

Właściciel danych osobowych może wykonywać prawa z nimi związane (dostęp, przenoszenie, cofnięcie zgody, sprostowanie, sprzeciw, ograniczenie, usunięcie) zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod adresami pocztowymi i elektronicznymi wskazanymi powyżej. Użytkownik może również kierować wszelkie roszczenia wynikające z przetwarzania jego danych osobowych do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych (www.agpd.es).Rechtlicher hinweis

Bitte lesen Sie alle Abschnitte dieses rechtlichen Hinweises, bevor Sie diese Website nutzen. Die folgenden Bedingungen sind für jeden Nutzer dieser Website verbindlich.

In Erfüllung der Informationspflicht gemäß dem Gesetz 34/2002 über die Dienste der Informationsgesellschaft und den elektronischen Handel (LSSI-CE) vom 11. Juli werden im Folgenden allgemeine Informationen zu dieser Website gegeben.

Der Zweck dieses Textes ist es, die Funktionalitäten dieser Website im Detail zu erklären und Ihnen Informationen über den Inhaber der Website und den Zweck der darin enthaltenen Inhalte zu geben.

Identifikationsdaten

Dieser rechtliche Hinweis regelt die Nutzung des Webseitendienstes und informiert Sie gemäß dem Gesetz 34/2002 vom 11. Juli über die Dienste der Informationsgesellschaft und den elektronischen Handel über Folgendes:

Firmenname: PKS (POTRAVINARSKA KOMORA SLOVENSKA)

Firmensitz: Einsteinova 3817/19, 851 01 Bratislava, Slovakia

E-mailpoturnay@pks.sk

Telefon: +421 2 330 14 286

Steuer-Identifikationsnummer: ­­­SK2021615629

Daten der Registrierung:

Nutzung der website und pflichten des nutzers

Der Benutzer verpflichtet sich, die Website, ihren Inhalt und ihre Dienste zu nutzen, ohne gegen die geltende Gesetzgebung, die allgemein anerkannten Gebräuche und die öffentliche Ordnung zu verstoßen. Die Nutzung der Website zu illegalen oder schädlichen Zwecken gegen PKS oder Dritte, die in irgendeiner Weise Schäden verursachen oder die normale Nutzung der Website behindern können, ist verboten.

Die PKS garantiert, dass die auf der Website angebotenen Inhalte und Dienstleistungen den Grundsatz der persönlichen Würde, des Jugend- und Kinderschutzes sowie der Nichtdiskriminierung aus Gründen der Rasse, des Geschlechts, der Religion, der Weltanschauung, der Nationalität, einer Behinderung oder eines sonstigen persönlichen oder sozialen Aspekts beachten.

Die vorliegenden Allgemeinen Nutzungsbedingungen der Website gewähren dem Nutzer kein anderes Recht zur Nutzung, Veränderung, Verwertung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentlichen Wiedergabe der Inhalte der Website als das hier ausdrücklich vorgesehene.

Die im Portal enthaltenen Inhalte (Informationen, Ton- und/oder Bilddateien, Fotos, Designs usw.) sind Eigentum der PKS oder wurden von ihren rechtmäßigen Eigentümern ordnungsgemäß zur Verbreitung freigegeben.

Die PKS verpflichtet sich, keine irreführende Werbung zu betreiben, was daher verboten ist:

 • Die Nutzung zu anderen als den ausdrücklich erlaubten kommerziellen oder Werbezwecken.
 • Vervielfältigung, Veröffentlichung, Verbreitung oder Veränderung, ganz oder teilweise, es sei denn, es liegt eine schriftliche Genehmigung der rechtmäßigen Eigentümer vor oder es ist gesetzlich zulässig.
 • Jegliche Verletzung der Rechte der PKS oder ihrer rechtmäßigen Eigentümer an denselben.

Geistiges und gewerbliches eigentum

Der Nutzer erkennt an und akzeptiert, dass alle gewerblichen und geistigen Eigentumsrechte an den Inhalten und/oder anderen auf der Website eingefügten Elementen PKS gehören oder PKS ordnungsgemäß befugt ist, sie auf dieser Website zu verbreiten.

Für den Fall, dass ein Nutzer oder ein Dritter der Ansicht ist, dass seine legitimen geistigen Eigentumsrechte durch die Aufnahme bestimmter Inhalte in die Website verletzt wurden, muss er PKS über diesen Umstand informieren und dabei angeben:

 • Angabe des Inhabers der angeblich verletzten Rechte oder Angabe der Vertretung, mit der er/sie handelt, falls der Anspruch von einem anderen Dritten als dem Betroffenen geltend gemacht wird.
 • Angabe der durch Rechte des geistigen Eigentums geschützten Inhalte und ihres Standorts auf der Website, Akkreditierung der angegebenen Rechte des geistigen Eigentums und eine ausdrückliche Erklärung, in der der Interessent die Verantwortung für die Richtigkeit der in der Meldung gemachten Angaben übernimmt.

Links

Diese Website enthält Links zu anderen Websites und Inhalten, die Eigentum Dritter sind.

Der einzige Zweck dieser Links ist es, dem Nutzer die Möglichkeit zu geben, auf diese Links zuzugreifen. Die PKS übernimmt keinerlei Haftung für die Ergebnisse, die der Nutzer aus dem Zugriff auf diese Links ziehen kann.

Jeder Nutzer, der beabsichtigt, eine technische Verbindung von seiner Website zum Portal herzustellen, muss zuvor die schriftliche Genehmigung der PKS einholen. Die Einrichtung des Links impliziert in keinem Fall das Bestehen einer Beziehung zwischen der PKS und dem Eigentümer der Website, auf der der Link eingerichtet ist, noch die Annahme oder Billigung von deren Inhalten oder Dienstleistungen durch die PKS.

Die Website, auf die verlinkt wird, darf keine Marken, Namen, Logos, Slogans oder andere Erkennungszeichen der PKS enthalten, es sei denn, sie sind ausdrücklich zugelassen.

Einseitige änderung und dauer

PKS behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Präsentation und Konfiguration der Website sowie diesen rechtlichen Hinweis zu ändern.

AUSSCHLUSS VON GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG

Die PKS gewährt keine Garantie und haftet unter keinen Umständen für Schäden jeglicher Art, die sich aus folgenden Gründen ergeben können:

 • Die fehlende Verfügbarkeit, Wartung und das effektive Funktionieren der Website und/oder ihrer Dienste oder Inhalte.
 • Das Vorhandensein von Viren, bösartigen oder schädlichen Programmen in den Inhalten.
 • Die unerlaubte, fahrlässige oder betrügerische Nutzung der Website, ihrer Dienste oder Inhalte durch die Nutzer, die gegen die vorliegenden Bedingungen, den guten Glauben, die allgemein anerkannten Gepflogenheiten oder die öffentliche Ordnung verstößt.

Verarbeitung personenbezogener daten

Die PKS hat, wie in ihrer Datenschutzpolitik, die auf dieser Website eingesehen werden kann, dargelegt, ein angemessenes Sicherheitsniveau für die von ihr verarbeiteten und verwalteten Daten eingeführt, indem sie alle ihr zur Verfügung stehenden technischen Mittel und Maßnahmen einsetzt, um die Vertraulichkeit der Daten zu gewährleisten und deren Missbrauch, Verlust, Änderung, unbefugten Zugriff und Diebstahl zu verhindern.

Anwendbares recht und gerichtsstand

Für die Beilegung aller Streitigkeiten oder Fragen im Zusammenhang mit dieser Website oder den auf ihr durchgeführten Aktivitäten gilt die spanische Gesetzgebung, der sich die Parteien ausdrücklich unterwerfen, und die Gerichte des Wohnsitzes des Klägers, der sich als Verbraucher ausweist, sind für die Beilegung aller Streitigkeiten, die sich aus der Nutzung dieser Website ergeben oder mit ihr in Zusammenhang stehen, zuständig; ansonsten sind die Gerichte der Stadt Brüssel zuständig.

Kontakt

Sollte ein Nutzer Fragen oder Anmerkungen zu den vorliegenden rechtlichen Hinweisen haben, kann er sich an poturnay@pks.sk wenden oder eine schriftliche Mitteilung an die in der Überschrift angegebene Adresse senden.

Datenschutzpolitik

Wer ist für die verarbeitung ihrer daten verantwortlich?

 • Verantwortlicher für die verarbeitung ihrer daten ist: PKS (POTRAVINARSKA KOMORA SLOVENSKA)
 • CIF: SK2021615629
 • Postanschrift: Daniel Poturnay – Einsteinova 3817/19, 851 01 Bratislava, Eslovaquia
 • E-mail: poturnay@pks.sk

Che art von daten verarbeiten wir?

Je nach den Produkten, Dienstleistungen oder Funktionen, die Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt nutzen möchten, müssen wir bestimmte Daten verarbeiten.  Im Allgemeinen handelt es sich dabei je nach Fall um die folgenden Daten:

 • Ihre Identifikationsdaten (z.B.: Ihr Name, Nachname, Sprache, Land, von dem aus Sie mit uns interagieren, Kontaktangaben usw.).
 • Verbindungs-, Geolokalisierungs- und Navigationsdaten (falls Sie z. B. über Ihr Mobiltelefon mit uns interagieren).
 • Kommerzielle Informationen, wenn Sie unseren Newsletter abonniert haben.
 • Daten über Ihre Vorlieben und Präferenzen.

Denken Sie daran, dass wir, wenn wir Sie bitten, Ihre persönlichen Daten auszufüllen, um Ihnen Zugang zu einer Funktion oder einem Dienst der Website zu geben, einige Felder als obligatorisch kennzeichnen, da es sich um Daten handelt, die wir benötigen, um Ihnen den Dienst zur Verfügung zu stellen oder Ihnen Zugang zu der betreffenden Funktion zu geben..

Bitte beachten Sie, dass Sie, wenn Sie uns diese Daten nicht zur Verfügung stellen, möglicherweise nicht in der Lage sind, Ihre Registrierung als Nutzer abzuschließen, oder Sie können diese Dienste oder Funktionen nicht in Anspruch nehmen.

Für welche zwecke verarbeiten wir ihre personenbezogenen daten?

Je nachdem, wie Sie mit unserer Website interagieren, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zu den folgenden Zwecken:

 1. Um die Anfragen oder Anträge zu bearbeiten, die Sie über die verschiedenen in unsere Website integrierten Mittel stellen.

  Wir verarbeiten nur die personenbezogenen Daten, die unbedingt erforderlich sind, um Ihre Anfrage oder Ihren Antrag zu bearbeiten oder zu lösen.

 2. Für Marketingzwecke.

  Wenn Sie sich für unseren Newsletter anmelden, werden Ihre personenbezogenen Daten für die regelmäßige Zusendung von Unternehmens-Newslettern verwendet.

  Bitte beachten Sie, dass Sie den Newsletter jederzeit kostenlos abbestellen können, indem Sie sich über die E-Mail-Adresse des für die Verarbeitung Verantwortlichen an uns wenden oder die Anweisungen befolgen, die wir Ihnen in jeder unserer Mitteilungen geben.

 3. Für die Verwaltung der sozialen Netzwerke

  Für den Fall, dass Sie uns über die verschiedenen sozialen Netzwerke, in denen wir vertreten sind, folgen oder uns kontaktieren, verarbeiten wir die Daten, die Sie uns über diese Netzwerke zur Verfügung stellen, ausschließlich zum Zweck der Beantwortung Ihrer Nachrichten oder Kommentare und zur Verwaltung unserer Kontaktliste.

 4. Nutzbarkeits- und Qualitätsanalyse zur Verbesserung unserer Dienste (Cookies).

  Wenn Sie auf unsere Plattform zugreifen, informieren wir Sie darüber, dass wir Ihre Browsing-Daten zu analytischen und statistischen Zwecken verarbeiten, d. h. um zu verstehen, wie die Nutzer mit unserer Plattform interagieren, und um sie so verbessern zu können. Ebenso führen wir gelegentlich Qualitätsmaßnahmen und Umfragen durch, um den Grad der Zufriedenheit unserer Kunden und Nutzer zu ermitteln und die Bereiche zu erkennen, in denen wir uns verbessern können.

Welche rechtsgrundlage gibt es für die verarbeitung ihrer daten?

Die Rechtsgrundlage, die es uns erlaubt, Ihre personenbezogenen Daten zu verarbeiten, hängt auch von dem Zweck ab, zu dem wir sie verarbeiten, so dass wir unter den folgenden Zwecken verschiedene Rechtsgrundlagen finden:

 1. Aufmerksamkeitsanfragen für Informationen.

  Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist die informierte Zustimmung zur Beantwortung von Anfragen, die über die Website gestellt werden, was die Annahme dieser Bedingungen durch den Interessenten voraussetzt.     

 2. Marketing

  Die rechtmäßige Grundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten zu Marketingzwecken ist die von Ihnen erteilte Zustimmung.

 3. Soziale Netzwerke

  Die Legitimationsgrundlage ist die informierte Zustimmung zur Beantwortung von Anfragen, die über das soziale Netzwerk gestellt werden, sowie der Zeitpunkt, zu dem Sie uns folgen und in unsere Kontaktliste aufgenommen werden möchten.

 4. Nutzbarkeits- und Qualitätsanalyse (Cookies).)

  Der Benutzer stimmt der Verwendung von Cookies zu.

Wie lange werden wir ihre daten speichern?

 1. Anforderung von Informationen.

  Wir verarbeiten Ihre Daten so lange, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage erforderlich ist, und danach für 1 Jahr.

 2. Marketing.

  Wir verarbeiten Ihre Daten so lange, bis Sie sich vom Newsletter abmelden oder ihn abbestellen.

 3.  Soziale Medien

  Wir verarbeiten Ihre Daten so lange, wie es für die Bearbeitung Ihres Anliegens oder Ihrer Anfrage erforderlich ist und solange Sie Follower unseres Profils sind

Werden wir ihre daten an dritte weitergeben?

 • Personenbezogene Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, es besteht eine gesetzliche Verpflichtung, wir erhalten Ihre ausdrückliche Zustimmung oder es besteht ein berechtigtes Interesse unsererseits, über das wir Sie ordnungsgemäß informieren werden. 

  Wir informieren Sie jedoch, dass wir in den folgenden sozialen Netzwerken präsent sind..: Instagram, um unsere Follower über die Neuigkeiten und Dienstleistungen des Unternehmens zu informieren.

  Sie können auf diese sozialen Netzwerke freiwillig und über die auf der Website selbst vorhandenen Links zugreifen oder indem Sie direkt und eigenständig über Ihren Browser oder die installierte App darauf zugreifen.

  Sie sollten wissen, dass diese Website nicht für die Verwendung der Daten verantwortlich ist, die diese sozialen Netzwerke machen können. Wenn diese Daten jedoch in dem sozialen Netzwerk generiert werden und aus einer Interaktion mit unserem offiziellen Konto stammen, sind wir gemeinsam mit dem sozialen Netzwerk für die Behandlung verantwortlich.

  Um der Übertragung unserer Daten von dieser Website und der Verarbeitung Ihrer Daten zuzustimmen, sollten Sie die Datenschutzbestimmungen des sozialen Netzwerks, auf das Sie zugreifen möchten, sorgfältig lesen:

  Auf diese Weise können Sie sich, bevor Sie auf die Logos der sozialen Netzwerke auf unserer Website klicken, informieren und eine Umleitung in Kenntnis der Verarbeitung Ihrer Daten und auf freiwilliger Basis vornehmen.

  Wir möchten Sie jedoch darauf hinweisen, dass die Website externe Links zu anderen Websites enthält:

  • Potravinárska komora Slovenska (PKS): https://www.pks.sk/
  • DOP Azafrán de La Mancha: https://doazafrandelamancha.com/es/
  • DOP Jumilla: https://jumilla.wine/
  • DO La Mancha: https://lamanchawines.com/
  • DO Almansa: https://denominacion-origen-almansa.com/

Welche rechte haben sie, wenn sie uns ihre daten zur verfügung stellen?

Wir verpflichten uns, die Vertraulichkeit Ihrer personenbezogenen Daten zu wahren und Ihnen die Ausübung Ihrer Rechte zu garantieren.

Sie können diese Rechte kostenlos ausüben, indem Sie uns eine E-Mail an unsere Adresse poturnay@pks.sk schicken, in der Sie einfach den Grund Ihrer Anfrage und das Recht, das Sie ausüben möchten, angeben.

Wenn wir es für erforderlich halten, Sie zu identifizieren, können wir Sie um eine Kopie eines Dokuments bitten, das Ihre Identität belegt. Unabhängig von dem Zweck oder der Rechtsgrundlage, auf der wir Ihre Daten verarbeiten, haben Sie insbesondere das Recht auf:

Zugang zu den Daten zu verlangen, die wir über Sie gespeichert haben.

die Berichtigung der Daten zu verlangen, die wir bereits über Sie gespeichert haben. Bitte beachten Sie, dass Sie uns durch die aktive Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten garantieren, dass diese wahrheitsgemäß und genau sind, und dass Sie sich verpflichten, uns über alle Änderungen oder Modifikationen zu informieren.

Sie können uns auffordern, Ihre Daten zu löschen, wenn sie für den Zweck, für den wir sie verarbeiten müssen, nicht mehr erforderlich sind, wie wir Ihnen zuvor mitgeteilt haben, oder wenn wir nicht mehr legitimiert sind, dies zu tun.

Sie können uns auffordern, die Verarbeitung Ihrer Daten einzuschränken, was bedeutet, dass Sie uns in bestimmten Fällen auffordern können, die Verarbeitung der Daten vorübergehend einzustellen oder die Daten länger als nötig aufzubewahren, wenn Sie sie benötigen könnten. Wenn Sie uns Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten für einen beliebigen Zweck gegeben haben, haben Sie auch das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen.

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und sie an einen anderen für die Datenverarbeitung Verantwortlichen zu übermitteln.

Wenn die Verarbeitung Ihrer Daten auf unserem berechtigten Interesse beruht, haben Sie außerdem das Recht, der Verarbeitung Ihrer Daten zu widersprechen.

Schließlich informieren wir Sie über Ihr Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde, insbesondere bei der spanischen Datenschutzbehörde  https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php 

Änderungen an der datenschutzrichtlinie.

Wir können die in dieser Datenschutzrichtlinie enthaltenen Informationen von Zeit zu Zeit ändern. Wenn wir dies tun, werden wir Sie auf verschiedene Weise über die Plattform benachrichtigen, u. a. per E-Mail, wenn die betreffende Änderung für Ihre Privatsphäre von Bedeutung ist, so dass Sie die Änderungen überprüfen, bewerten und gegebenenfalls einem Dienst oder einer Funktion widersprechen oder diese abbestellen können.

Informationen über cookies

Wir verwenden Cookies und ähnliche Hilfsmittel, um Ihnen die Navigation auf der Plattform zu erleichtern, um zu wissen, wie Sie mit uns interagieren, und um Ihnen in bestimmten Fällen Werbung auf der Grundlage Ihrer Surfgewohnheiten zeigen zu können. Bitte lesen Sie unsere Cookie-Richtlinie, um mehr über die von uns verwendeten Cookies und ähnlichen Vorrichtungen, ihren Zweck und andere interessante Informationen zu erfahren.

Cookies-Politik

1. Definition und generische Funktion von Cookies.

Was sind Cookies?

Diese Website verwendet Cookies und/oder ähnliche Technologien, die Informationen speichern und abrufen, wenn Sie surfen. Im Allgemeinen können diese Technologien für eine Vielzahl von Zwecken verwendet werden, z. B. um Sie als Nutzer zu erkennen, Informationen über Ihre Surfgewohnheiten zu erhalten oder die Art und Weise, in der Inhalte angezeigt werden, zu personalisieren.

Im Folgenden wird beschrieben, wie wir diese Technologien im Einzelnen nutzen.

2. Informationen über die Art der verwendeten Cookies und deren Zweck.

Technische Cookies

Diese Cookies ermöglichen es dem Nutzer, auf unserer Website zu surfen und die verschiedenen Optionen oder Dienste zu nutzen, die es auf der Website gibt, einschließlich derer, die wir verwenden, um die Verwaltung und den Betrieb der Website zu ermöglichen und um ihre Funktionen und Dienste zu ermöglichen, wie zum Beispiel:

 • Verkehr und Datenkommunikation kontrollieren
 • Identifizieren Sie die Sitzung
 • Zugriff auf den privaten Bereich
 • Erinnerung an die Artikel im Einkaufskorb
 • Checkout-Prozess einer Bestellung
 • Verwaltung der Zahlung
 • Kontrolle von Betrug im Zusammenhang mit der Sicherheit des Dienstes
 • Anmeldung zur Registrierung oder Teilnahme an einer Veranstaltung
 • Verwendung von Sicherheitselementen beim Browsen
 • Speichern von Inhalten für Video- oder Audioübertragungen
 • Dynamische Inhalte aktivieren (z. B. Text- oder Bildladeanimation)
 • Teilen von Inhalten über soziale Netzwerke

der Analyse:

Diese Cookies ermöglichen es uns, das Verhalten der Nutzer der Website zu überwachen und zu analysieren, einschließlich der Quantifizierung der Wirkung von Werbung.

Die durch diese Art von Cookies gesammelten Informationen werden verwendet, um die Aktivität der Website, der Anwendung oder der Plattform zu messen, um auf der Grundlage der Analyse der Daten über die Nutzung des Dienstes durch die Nutzer Verbesserungen vorzunehmen.

Präferenz oder Personalisierung:

Diese ermöglichen es, Informationen zu speichern, so dass der Nutzer auf den Dienst mit bestimmten Merkmalen zugreifen kann, die ihn von anderen Nutzern unterscheiden, wie z. B. die Sprache, die Anzahl der Ergebnisse, die bei einer Suche angezeigt werden, das Aussehen oder der Inhalt des Dienstes in Abhängigkeit von der Art des Browsers, über den der Nutzer auf den Dienst zugreift, oder der Region, aus der der Nutzer auf den Dienst zugreift, usw.

Verhaltensbasierte Werbung:

Dabei handelt es sich um Informationen über das Nutzerverhalten, die durch die kontinuierliche Beobachtung der Surfgewohnheiten gewonnen werden und die es ermöglichen, ein spezifisches Profil zu erstellen, um darauf basierende Werbung anzuzeigen.

3. Feststellung, wer Cookies verwendet.

Cookies von Dritten.

Analyse-Cookies: Diese ermöglichen es uns, die Anzahl der Nutzer zu quantifizieren und somit die Nutzung des angebotenen Dienstes durch die Nutzer zu messen und statistisch zu analysieren. Zu diesem Zweck wird Ihr Surfverhalten auf unserer Website analysiert, um das Angebot an Produkten und Dienstleistungen zu verbessern.

Google Analytics-Cookies

Die Website verwendet den Dienst Google Analytics, der von Google Inc. mit Sitz in 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Kalifornien), CA 94043, Vereinigte Staaten („Google“), bereitgestellt wird.

 

Google Analytics verwendet Cookies, um zu analysieren, wie die Nutzer die Website verwenden. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.

Google wird diese Informationen in unserem Auftrag benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen.

Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird Ihre IP-Adresse nicht mit anderen von Google gespeicherten Daten in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. In diesem Fall können Sie jedoch unter Umständen nicht alle Funktionen dieser Website nutzen. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.

GOOGLE-Datenschutzbestimmungen: developers.google.com/analytics

4. Informationen darüber, wie Sie Cookies akzeptieren, verweigern, die Zustimmung widerrufen oder löschen können.

POTRAVINARSKA KOMORA SLOVENSKA stellt den Nutzern ein System zur Verwaltung oder Konfiguration von Cookies zur Verfügung, mit dem sie die Cookies, die sie für angemessen halten, aktivieren oder deaktivieren können. Cookies, die für den Betrieb der Website erforderlich sind, können nicht deaktiviert werden.

Bitte beachten Sie, dass Sie, wenn Sie Cookies von Drittanbietern akzeptieren, in der Lage sein sollten, diese über die Optionen Ihres Browsers oder über das von dem Drittanbieter selbst bereitgestellte System zu löschen.

Sie können auch Cookies zulassen oder blockieren sowie Ihre Browsing-Daten (einschließlich Cookies) aus dem von Ihnen verwendeten Browser löschen. Konsultieren Sie dazu die von Ihrem Browser bereitgestellten Optionen und Anweisungen. Bitte beachten Sie, dass Sie Cookies von Drittanbietern aus den Optionen Ihres Browsers löschen müssen, wenn Sie diese akzeptieren.

In Übereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung darf diese Website mit Ausnahme von unbedingt notwendigen Cookies und Leistungs-/Analyse-Cookies nur mit vorheriger ausdrücklicher Zustimmung des Besuchers Cookies verwenden. Die für die Website verantwortliche Stelle verpflichtet sich, Cookies nur für die in dieser Cookie-Richtlinie genannten Zwecke zu verwenden.

Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Verwendung von Cookies für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website als Ganzes unerlässlich ist, weshalb ihre Annahme empfohlen wird.

5. Informationen über Datenübertragungen in Drittländer.

Über die Übermittlung in Drittländer, die gegebenenfalls von den in dieser Cookie-Richtlinie genannten Dritten vorgenommen wird, können Sie sich in deren entsprechenden Richtlinien informieren (siehe die Links im Abschnitt Cookies von Dritten).

6. Verwendete Cookies und ihr jeweiliger Zweck

Nachstehend finden Sie Informationen zu den auf der Website verwendeten Cookies sowie zu den Zwecken der Datenverarbeitung, die diese Cookies rechtfertigen.

Erforderlich

Notwendige Cookies werden benötigt, um grundlegende Funktionen dieser Website zu ermöglichen, wie z. B. eine sichere Anmeldung oder die Anpassung Ihrer Einwilligungspräferenzen. Diese Cookies speichern keine persönlich identifizierbaren Daten.

Funktionell

Funktionale Cookies helfen bei der Ausführung bestimmter Funktionen, wie dem Teilen von Website-Inhalten auf Social-Media-Plattformen, dem Sammeln von Feedback und anderen Funktionen von Dritten.

Auswertungen

Analytische Cookies werden verwendet, um zu verstehen, wie Besucher mit der Website interagieren. Diese Cookies helfen dabei, Informationen über Metriken wie die Anzahl der Besucher, Absprungrate, Verkehrsquelle usw. zu liefern.

7. Benutzerkonfiguration zur Vermeidung von Cookies.

Auf unserer Website stellen wir Ihnen in Übereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung Informationen zur Verfügung, die es Ihnen ermöglichen, Ihren Browser / Ihre Internetbrowser so zu konfigurieren, dass Ihre Privatsphäre und Ihre Sicherheit in Bezug auf Cookies gewahrt bleiben. Aus diesem Grund stellen wir Ihnen Informationen und Links zu den offiziellen Support-Seiten der wichtigsten Browser zur Verfügung, damit Sie entscheiden können, ob Sie die Verwendung von Cookies akzeptieren möchten oder nicht.

Sie können Cookies über die Konfigurationswerkzeuge Ihres Browsers blockieren oder Ihren Browser so einstellen, dass er Sie warnt, wenn ein Server ein Cookie speichern will:

a) Wenn Sie den Microsoft Internet Explorer verwenden, wählen Sie unter dem Menüpunkt Extras >Internetoptionen > Datenschutz > Einstellungen.

Weitere Informationen finden Sie unter windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies y windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-ininternet-explorer-9.

b) Wenn Sie Firefox verwenden, wählen Sie unter dem Menüpunkt Extras > Optionen > Datenschutz > Cookies.

Weitere Informationen finden Sie unter support.mozilla.org/es/products/firefox/cookies.

c) Wenn Sie Chrome verwenden, gehen Sie zu Optionen > Erweitert > Datenschutz.

Weitere Informationen finden Sie unter support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

d) Wenn Sie Opera verwenden, können Sie unter der Option Sicherheit und Datenschutz Ihren Browser konfigurieren. 

Weitere Informationen finden Sie unter opera.com/help/tutorials/security/cookies/

8. Aufbewahrungsfristen für Informationen

Cookies werden nur und ausschließlich so lange verwendet, wie es für die Erfüllung der Zwecke, für die sie in jedem Cookie angegeben wurden, erforderlich ist. Für alle oben genannten Zwecke hat die für die Website verantwortliche Partei die Aufbewahrungsfristen für ihre eigenen Cookies angepasst, die im Browser eingesehen werden können.

Die Aufbewahrungsfristen für Cookies von Drittanbietern können in den Datenschutzrichtlinien der im Abschnitt über Cookies von Drittanbietern genannten Links nachgelesen werden.

Wenn das Cookie abgelaufen ist, kann es erneuert werden, wenn der Nutzer seine Verwendung erneut akzeptiert.

Hinweis zum Löschen von Cookies

Wenn der Nutzer die Cookies in seinem Browser deaktiviert oder löscht, kann der Betreiber der Website nichts von dieser Aktion des Nutzers erfahren, da es sich um eine lokale Aktivität handelt, die vom Gerät oder Browser selbst ausgeführt wird.

9. Verarbeitung von personenbezogenen Daten.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung

 • PKS (POTRAVINARSKA KOMORA SLOVENSKA)
 • VAT number: SK2021615629
 • Adresse: Daniel Poturnay – Einsteinova 3817/19, 851 01 Bratislava, Slovakia
 • E-mail: poturnay@pks.sk

Zwecke der Verarbeitung und Rechtsgrundlage

Die Zwecke der Verarbeitung sind unter “Verwendete Cookies und Zwecke” angegeben.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Ihre Zustimmung, die Sie mit den in diesem Dokument dargestellten Optionen verwalten und widerrufen können

Empfänger der Daten

PSK wird die gesammelten Informationen weitergeben an:

Die Daten können an Behörden und öffentliche Einrichtungen weitergegeben werden, um einer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen, sowie an Dienstleister und Dritte, die für die Verwaltung und Ausführung von Cookies erforderlich sind.

Dienstleister, die in unserem Auftrag als Datenverarbeiter tätig sind Google

Hinsichtlich der identifizierten Cookies von Dritten weisen wir Sie darauf hin, dass diese Cookies entweder von einer nicht von PSK, sondern von dem entsprechenden Dritten verwalteten Domain gesendet werden, oder sie werden von unserer Domain gesendet, aber die gesammelten Informationen werden von diesem Dritten verwaltet.

Übermittlungen in Drittländer

Die Datenverarbeitung wird im Allgemeinen von Dienstleistern durchgeführt, die im Europäischen Wirtschaftsraum oder in Ländern ansässig sind, denen ein angemessenes Schutzniveau bescheinigt wurde.

In anderen Fällen garantieren wir die Sicherheit und Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung, indem wir von unseren Lieferanten verlangen, dass sie über verbindliche Unternehmensregeln verfügen, die einen ähnlichen Datenschutz wie die europäischen Normen gewährleisten, oder sich den Standardklauseln der Europäischen Union anschließen.

Dauer der Datenspeicherung

Die Daten werden so lange verarbeitet, wie die erteilten Genehmigungen für die Verwendung in Kraft bleiben. Gemäß den Datenschutzbestimmungen werden diese Daten (während der Verjährungsfrist der aus dieser Ermächtigung abgeleiteten Handlungen) ausschließlich zum Zweck der Erfüllung der von PSK geforderten rechtlichen Verpflichtungen und zur Formulierung, Ausübung oder Verteidigung von Ansprüchen aufbewahrt.

Ausübung der Rechte und Beschwerden bei der Datenschutzbehörde / Rechte der Betroffenen

Der Inhaber der personenbezogenen Daten kann seine Rechte in Bezug auf diese Daten (Zugang, Übertragbarkeit, Widerruf der Zustimmung, Berichtigung, Widerspruch, Einschränkung, Löschung) in Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften unter den oben angegebenen postalischen und elektronischen Adressen ausüben. Ebenso können [Sie] alle Ansprüche, die sich aus der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ergeben, an die spanische Datenschutzbehörde richten. (www.agpd.es).Zasady pouzivani souboru cookie

1. Definice a obecná funkce souborů cookie.

Co jsou to soubory cookie?

Tyto webové stránky používají soubory cookie a/nebo podobné technologie, které ukládají a načítají informace při prohlížení. Obecně lze tyto technologie použít k různým účelům, jako je například rozpoznání vás jako uživatele, získání informací o vašich zvyklostech při prohlížení nebo přizpůsobení způsobu zobrazení obsahu.

Konkrétní způsoby použití těchto technologií jsou popsány níže.

2. Informace o typu používaných souborů cookie a jejich účelu.

Technické soubory cookie

Tyto soubory cookie umožňují uživateli procházet naše webové stránky a používat různé možnosti nebo služby, které na nich existují, včetně těch, které používáme k umožnění správy a provozu webových stránek a k umožnění jejich funkcí a služeb, jako jsou např:

 • Řízení provozu a datové komunikace
 • Identifikace relace
 • Přístup do soukromé oblasti
 • Zapamatování položek v nákupním košíku
 • Provedení nákupního procesu objednávky
 • Správa platby
 • Kontrola podvodů spojených se zabezpečením služby
 • Podání žádosti o registraci nebo účast na události
 • Používání bezpečnostních prvků při prohlížení
 • Ukládání obsahu pro vysílání videí nebo zvuku
 • Umožnit dynamický obsah (např. animaci načítání textu nebo obrázku).
 • Sdílet obsah prostřednictvím sociálních sítí

Analytické:

Analytické jsou ty, které nám umožňují sledovat a analyzovat chování uživatelů webových stránek, včetně kvantifikace dopadu reklam.

Informace shromážděné prostřednictvím tohoto typu souborů cookie se používají k měření činnosti webových stránek, aplikací nebo platforem, aby bylo možné provádět zlepšení na základě analýzy údajů o využívání služby uživateli.

Soubory cookie s preferencemi nebo personalizací:

Jedná se o ty, které umožňují zapamatovat si informace, aby uživatel přistupoval ke službě s určitými charakteristikami, které mohou odlišit jeho zkušenosti od zkušeností ostatních uživatelů, jako je například jazyk, počet výsledků, které se zobrazí při vyhledávání, vzhled nebo obsah služby v závislosti na typu prohlížeče, přes který uživatel ke službě přistupuje, nebo na regionu, ze kterého ke službě přistupuje, atd.

Behaviorální reklama:

Jedná se o reklamy, které uchovávají informace o chování uživatele získané průběžným sledováním jeho zvyklostí při prohlížení webu, což umožňuje vytvořit specifický profil, na jehož základě se zobrazuje reklama.

3. Identifikace toho, kdo používá soubory cookie.

Soubory cookie třetích stran.

Analytické soubory cookie: umožňují nám kvantifikovat počet uživatelů a provádět tak měření a statistickou analýzu využívání nabízených služeb uživateli. Za tímto účelem se analyzuje vaše prohlížení našich webových stránek, abychom mohli zlepšit nabídku produktů nebo služeb, které nabízíme.

Soubory cookie služby Google Analytics

Stránky využívají službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google, Inc. se sídlem na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Spojené státy americké (“Google”).

Služba Google Analytics používá soubory cookie, které nám pomáhají analyzovat, jak uživatelé používají webové stránky. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech.

Společnost Google bude tyto informace používat naším jménem za účelem sledování vašeho používání stránek, sestavování zpráv o aktivitě na stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na stránkách a používáním internetu.

Společnost Google může tyto informace předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Společnost Google nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými údaji, které má k dispozici. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, pokud tak však učiníte, možná nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Pokud tak však učiníte, možná nebudete moci využívat plnou funkčnost této stránky. Používáním těchto stránek souhlasíte se zpracováním údajů o vás společností Google výše uvedeným způsobem a pro výše uvedené účely.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti GOOGLE: developers.google.com/analytics

4. Informace o tom, jak přijmout, odmítnout, odvolat souhlas nebo vymazat soubory cookie.

POTRAVINARSKA KOMORA SLOVENSKA poskytuje uživatelům systém pro správu nebo konfiguraci souborů cookie, pomocí kterého mohou povolit nebo zakázat soubory cookie, které považují za vhodné. Soubory cookie, které jsou nezbytné pro provoz webových stránek, nelze zakázat.

Upozorňujeme, že pokud přijímáte soubory cookie třetích stran, měli byste mít možnost je odstranit z možností prohlížeče nebo ze systému, který nabízí sama třetí strana.

Stejně tak můžete povolit nebo zablokovat soubory cookie, jakož i vymazat údaje o prohlížení (včetně souborů cookie) v prohlížeči, který používáte. Podívejte se na možnosti a pokyny, které nabízí váš prohlížeč, abyste tak učinili. Upozorňujeme, že pokud přijímáte soubory cookie třetích stran, musíte je z možností prohlížeče vymazat.

V souladu s platnou legislativou, s výjimkou nezbytně nutných cookies a výkonnostních/analytických cookies, mohou tyto webové stránky používat cookies pouze s předchozím výslovným souhlasem návštěvníka. Subjekt odpovědný za webové stránky se zavazuje používat soubory cookie pouze pro účely uvedené v těchto zásadách používání souborů cookie.

Je důležité si uvědomit, že používání souborů cookie je nezbytné pro správné fungování webových stránek jako celku, a proto se jejich přijetí doporučuje.

5. Informace o předávání údajů do třetích zemí.

Informace o předávání údajů do třetích zemí, které případně provádějí třetí strany uvedené v těchto zásadách používání souborů cookie, najdete v jejich příslušných zásadách (viz odkazy uvedené v části o souborech cookie třetích stran).

6. Používané soubory cookie a jejich účely

Níže jsou uvedeny informace o souborech cookie používaných na webových stránkách a účely zpracování údajů, které je odůvodňují.

Nezbytné

Nezbytné soubory cookie jsou nutné k umožnění základních funkcí těchto stránek, jako je například zajištění bezpečného přihlášení nebo úprava preferencí souhlasu. Tyto soubory cookie neukládají žádné osobní údaje.

Funkční

Funkční soubory cookie pomáhají plnit určité funkce, jako je sdílení obsahu webových stránek na platformách sociálních médií, shromažďování zpětné vazby a další funkce třetích stran.

Analytické

Analytické soubory cookie se používají k pochopení toho, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami. Tyto soubory cookie pomáhají poskytovat informace o metrikách, jako je počet návštěvníků, míra odskočení, zdroj návštěvnosti atd.

7. Konfigurace uživatele pro zamezení souborů cookie.

Na našich webových stránkách a v souladu s platnou legislativou vám poskytujeme informace, které vám umožní nakonfigurovat váš prohlížeč / internetové prohlížeče tak, abyste zachovali soukromí a bezpečnost ve vztahu k souborům cookie. Proto vám poskytujeme informace a odkazy na oficiální stránky podpory hlavních prohlížečů, abyste se mohli rozhodnout, zda si přejete používání souborů cookie přijmout, či nikoli.

Soubory cookie můžete zablokovat prostřednictvím konfiguračních nástrojů prohlížeče nebo můžete prohlížeč nakonfigurovat tak, aby vás upozornil, když chce server uložit soubor cookie:

a) Pokud používáte Microsoft Internet Explorer, v nabídce Nástroje > Možnosti Internetu > Soukromí > Nastavení.

Chcete-li se dozvědět více, navštivte windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies y windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-ininternet- explorer-9.

b) Pokud používáte Firefox, v nabídce Nástroje > Možnosti > Soukromí > Soubory cookie.

Chcete-li se dozvědět více, navštivte support.mozilla.org/es/products/firefox/cookies.

c) Pokud používáte prohlížeč Chrome, v části Možnosti > Rozšířené > Soukromí.

Chcete-li se dozvědět více support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

d) Pokud používáte Operu, můžete prohlížeč nakonfigurovat v možnosti Zabezpečení a soukromí.

Další informace naleznete na adrese www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

8. Doba uchovávání informací

Soubory cookie budou používány pouze a výhradně po dobu nezbytnou k naplnění účelů, pro které byly v jednotlivých souborech cookie uvedeny. Pro všechny výše uvedené případy upravila strana odpovědná za webové stránky ve vztahu ke svým vlastním souborům cookie doby uchovávání informací, které lze vyhledat v prohlížeči.

Pokud jde o soubory cookie třetích stran, doby uchování informací lze konzultovat v zásadách ochrany osobních údajů odkazů uvedených v části o souborech cookie třetích stran.

Jakmile platnost souboru cookie vyprší, může být obnovena, pokud uživatel znovu souhlasí s jeho použitím.

Upozornění na vymazání souborů cookie

Pokud uživatel zakáže nebo vymaže soubory cookie ze svého prohlížeče, vzhledem k tomu, že se jedná o místní činnost prováděnou prostřednictvím samotného zařízení nebo prohlížeče, není možné, aby se správce webových stránek o této činnosti uživatele dozvěděl.

9. Zpracování osobních údajů.

Správce údajů

 • PKS (POTRAVINARSKA KOMORA SLOVENSKA)
 • VAT number: SK2021615629
 • Adresa: Daniel Poturnay – Einsteinova 3817/19, 851 01 Bratislava, Slovakia
 • E-mail: poturnay@pks.sk

Účely zpracování a právní základ

Účely zpracování jsou uvedeny v části “Použité soubory cookie a účely”.

Právní základ zpracování

Právním základem zpracování je váš souhlas, který můžete spravovat a odvolat, a to v možnostech uvedených v tomto dokumentu.

Příjemci údajů

PSK bude shromážděné informace sdílet s:

Údaje mohou být sděleny orgánům veřejné moci a subjektům, a to za účelem splnění požadované zákonné povinnosti, jakož i poskytovatelům služeb a třetím stranám nezbytným pro správu a provádění souborů cookie.

Poskytovatelé služeb jednající naším jménem jako zpracovatelé údajů Google.

Kromě toho v souvislosti s identifikovanými soubory cookie třetích stran připomínáme, že tyto soubory cookie jsou buď odesílány z domény, kterou nespravuje PSK, ale příslušná třetí strana, nebo jsou odesílány z naší domény, ale shromážděné informace spravuje tato třetí strana.

Převody do třetích zemí

Zpracování údajů obvykle provádějí poskytovatelé služeb nacházející se v Evropském hospodářském prostoru nebo v zemích, které byly prohlášeny za země s odpovídající úrovní ochrany.

V ostatních případech zaručujeme bezpečnost a legitimitu zpracování údajů tím, že od našich dodavatelů vyžadujeme, aby měli závazná podniková pravidla, která zaručují ochranu údajů podobnou těm, jež jsou stanovena evropskými normami, nebo aby se přihlásili ke standardním doložkám Evropské unie.

Doba uchovávání údajů

Údaje budou zpracovávány po dobu platnosti udělených oprávnění k použití. V souladu s předpisy o ochraně osobních údajů budou tyto údaje uchovávány (po dobu promlčení úkonů vyplývajících z uvedeného oprávnění) výhradně za účelem plnění právních povinností požadovaných od PSK a za účelem formulování, uplatňování nebo obhajoby nároků.

Uplatňování práv a stížností u Úřadu pro ochranu osobních údajů / Práva subjektů údajů

Vlastník osobních údajů může v souladu s platnými předpisy uplatňovat práva týkající se těchto údajů (přístup, přenositelnost, odvolání souhlasu, oprava, námitka, omezení, výmaz) na výše uvedených poštovních a elektronických adresách. Stejně tak [se můžete] obrátit s jakýmikoliv nároky vyplývajícími ze zpracování vašich osobních údajů na španělskou agenturu pro ochranu údajů (www.agpd.es).

POLitica de cookies

1. Definición y función genérica de las cookies.

¿Qué son las cookies?

Este sitio web utiliza cookies y/o tecnologías similares que almacenan y recuperan información cuando navegas. En general, estas tecnologías pueden servir para finalidades muy diversas, como, por ejemplo, reconocerte como usuario, obtener información sobre tus hábitos de navegación, o personalizar la forma en que se muestra el contenido.

Los usos concretos que hacemos de estas tecnologías se describen a continuación.

2. Información sobre el tipo de cookies que se utilizan y su finalidad.

Cookies técnicas

Estas cookies permiten al usuario la navegación a través de nuestra web y la utilización de las diferentes opciones o servicios que existen en ella, incluyendo aquellas que utilizamos para permitir la gestión y operativa de la página web y habilitar sus funciones y servicios, como, por ejemplo:

 • Controlar el tráfico y la comunicación de datos
 • Identificar la sesión
 • Acceder al área privada
 • Recordar los elementos que integran la cesta de la compra
 • Realizar el proceso de compra de un pedido
 • Gestionar el pago
 • Controlar el fraude vinculado a la seguridad del servicio
 • Realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento
 • Utilizar elementos de seguridad durante la navegación
 • Almacenar contenidos para la difusión de vídeos o sonido
 • Habilitar contenidos dinámicos (por ejemplo, animación de carga de un texto o imagen)
 • Compartir contenidos a través de redes sociales

De análisis:

Son aquellas que nos permiten el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios del sitio web, incluida la cuantificación de los impactos de los anuncios.

La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad del sitio web, aplicación o plataforma, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.

De preferencias o de personalización:

Son aquellas que permiten recordar información para que el usuario acceda al servicio con determinadas características que pueden diferenciar su experiencia de la de otros usuarios, como, por ejemplo, el idioma, el número de resultados a mostrar cuando el usuario realiza una búsqueda, el aspecto o contenido del servicio en función del tipo de navegador a través del cual el usuario accede al servicio o de la región desde la que accede al servicio, etc.

Publicitarias comportamentales:

Son aquellas que almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo.

3. Identificación de quién utiliza las cookies.

Cookies de terceros.

Cookies de análisis: permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos.

Cookies de Google Analytics

El sitio utiliza el servicio Google Analytics, que es prestado por Google, Inc., entidad cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”).

Google Analytics utiliza cookies para ayudarnos a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio. La información que genera la cookie acerca del uso del sitio (incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en sus servidores de Estados Unidos.

Google usará esta información por cuenta nuestra con el propósito de seguir la pista de su uso del sitio, recopilando informes de la actividad del sitio y prestando otros servicios relacionados con la actividad del sitio y el uso de Internet.

Google podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google. Google no asociará tu dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google. Si lo desea puede rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies mediante la selección de la configuración apropiada de su navegador. Sin embargo, si lo hace, puede ser que no puedas usar la plena funcionabilidad de este sitio. Al utilizar este sitio, consiente en el tratamiento de su información por Google en la forma y para los fines arriba indicados

Política de privacidad de GOOGLE: developers.google.com/analytics

4. Información sobre la forma de aceptar, denegar, revocar el consentimiento o eliminar las cookies.

POTRAVINARSKA KOMORA SLOVENSKA pone a disposición del usuario, un sistema de gestión o configuración de cookies, con el que puede habilitar o deshabilitar las cookies que estime convenientes. Las cookies necesarias para el funcionamiento de la página web, no podrán ser deshabilitadas.

Tenga en cuenta que, si acepta las cookies de terceros, deberá poder eliminarlas desde las opciones del navegador o desde el sistema ofrecido por el propio tercero

Igualmente, puede usted permitir o bloquear las cookies, así como borrar sus datos de navegación (incluidas las cookies), desde el navegador que usted utiliza. Consulte las opciones e instrucciones que ofrece su navegador para ello. Tenga en cuenta, que si aceptas las cookies de terceros deberás eliminarlas desde las opciones del navegador.

En cumplimiento de la actual legislación en vigor, con excepción de las cookies estrictamente necesarias y de las cookies de desempeño/análisis, este website solo podrá recurrir a la utilización de Cookies mediante el consentimiento previo y expreso del visitante. La entidad responsable de la página web se compromete a utilizar Cookies solamente para las finalidades referidas en la presente política de cookies

Es importante referir que la utilización de Cookies es esencial para el correcto funcionamiento del website en su totalidad, por lo que se recomienda su aceptación.

5. Información sobre las transferencias de datos a terceros países.

Puedes informarte de las transferencias a terceros países que, en su caso, realizan los terceros identificados en esta política de cookies en su correspondientes políticas ( Ver los enlaces facilitados en el apartado Cookies de Terceros)

6. Cookies utilizadas y respectivas finalidades

Se detalla, a continuación, la información relativa a las Cookies utilizadas en el website, así como las finalidades de tratamiento de los datos que las justifican.

Necesarias

Las cookies necesarias se requieren para habilitar las funciones básicas de este sitio, como proporcionar un inicio de sesión seguro o ajustar sus preferencias de consentimiento. Estas cookies no almacenan ningún dato personal identificable.

Funcionales

Las cookies funcionales ayudan a realizar determinadas funciones, como compartir el contenido del sitio web en plataformas de redes sociales, recopilar comentarios y otras funciones de terceros.

Analíticas

Las cookies analíticas se utilizan para comprender cómo interactúan los visitantes con el sitio web. Estas cookies ayudan a proporcionar información sobre métricas como el número de visitantes, la tasa de rebote, la fuente de tráfico, etc.

7. Configuración del usuario para evitar Cookies.

Desde nuestra página web y en cumplimiento de la normativa legal vigente, ponemos a su disposición la información que le permita configurar su navegador/navegadores de Internet para mantener su privacidad y seguridad en relación a las cookies. Por ello, le facilitamos la información y enlaces a los sitos de soporte oficiales de los principales navegadores para que pueda decidir si desea o no aceptar el uso de cookies.

Así, puede bloquear las cookies a través de las herramientas de configuración del navegador o bien puede configurar su navegador para que le avise cuando un servidor quiera guardar una cookie:

a) Si utiliza Microsoft Internet Explorer, en la opción de menú Herramientas >Opciones de Internet > Privacidad > Configuración.

Para saber más visite windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies y windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-ininternet- explorer-9.

b) Si utiliza Firefox, en la opción de menú Herramientas > Opciones >Privacidad > Cookies.

Para saber más visite support.mozilla.org/es/products/firefox/cookies.

c) Si utiliza Chrome, en la sección de Opciones > Opciones avanzadas > Privacidad.

Para saber más support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

d) Si utiliza Opera, en la opción de Seguridad y Privacidad, podrá configurar el navegador. Para saber más visite www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

8. Plazos de conservación de la información

Las cookies serán utilizadas única y exclusivamente durante el tiempo necesario para cumplir con las finalidades para las cuales se ha indicado en cada cookie. Por todo lo anterior, el responsable de la página web ha adaptado en relación a sus cookies propias los plazos de conservación de la información que podrán consultarse en el navegador.

En relación a las cookies de terceros, los plazos de conservación podrán ser consultados en las Políticas de privacidad de los enlaces expuestos en el apartado Cookies de terceros.

Una vez caducada la cookie podrá ser renovada si el usuario vuelve a aceptar su utilización.

Aviso sobre eliminación de cookies

Si el usuario deshabilita o borra las cookies de su navegador, dado que se trata de una actividad que se realiza en local realizada a través del propio dispositivo o navegador, no será posible que el responsable de la web pueda tener constancia de esta acción del usuario

9. Tratamiento de datos de carácter personal.

Responsable del tratamiento

 • PKS (POTRAVINARSKA KOMORA SLOVENSKA)
 • VAT number: SK2021615629
 • Dirección: Daniel Poturnay – Einsteinova 3817/19, 851 01 Bratislava, Slovakia
 • E-mail: poturnay@pks.sk

Finalidades del tratamiento y base jurídica

Las finalidades del tratamiento están indicadas en “Cookies utilizadas y finalidades”

Base jurídica del tratamiento

La base jurídica del tratamiento es su consentimiento, que podrá gestionar y revocar , en las opciones presentadas en el presente documento

Destinatarios de los datos

PSK compartirá la información recogida con:

Los datos podrán ser comunicados a autoridades y organismos públicos, para el cumplimiento de una obligación legal requerida, así como a proveedores de servicios y a terceros necesarios para la gestión y ejecución de las cookies.

Proveedores de servicios que actúan por nuestra cuenta como encargados del tratamiento Google

Además, en relación con las cookies de terceros identificadas te recordamos que estas cookies, o bien se envían desde un dominio no gestionado por PSK sino por el tercero correspondiente, o bien se envían desde nuestro dominio, pero la información recogida la gestiona ese tercero.

Transferencias a terceros países

El tratamiento de los datos se realiza, con carácter general, por prestadores de servicios ubicados dentro del Espacio Económico Europeo o en países que han sido declarados con un nivel adecuado de protección.

En otros supuestos garantizamos la seguridad y legitimidad del tratamiento de los datos exigiendo a nuestros proveedores que dispongan de normas corporativas vinculantes que garanticen la protección de la información de manera similar a las que establecen las normas europeas o que suscriban las cláusulas tipo de la Unión Europea.

Período de conservación de los datos

Los datos serán tratados mientras permanezcan vigentes las autorizaciones de uso otorgadas. De acuerdo con la normativa de protección de datos, estos datos serán conservados (durante el plazo de prescripción de las acciones derivadas de dicha autorización) a los únicos efectos de cumplir las obligaciones legales requeridas a PSK y para la formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones.

Ejercicio de derechos y reclamaciones ante la Autoridad de protección de datos / Derechos de los interesados

El titular de los datos de carácter personal podrá ejercer los derechos en relación a los mismos (acceso, portabilidad, revocación del consentimiento, rectificación, oposición, limitación, supresión) de acuerdo con la normativa vigente, en las direcciones postales y electrónicas arriba indicadas . Así mismo, [puede/s] dirigir las reclamaciones derivadas del tratamiento de tus datos de carácter personal a la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

Politique de cookies

1. Définition et fonction générique des cookies.

Que sont les cookies?

Ce site utilise des cookies et/ou des technologies similaires qui stockent et récupèrent des informations lorsque vous naviguez. En général, ces technologies peuvent servir à des fins très diverses, comme vous reconnaître en tant qu’utilisateur, obtenir des informations sur vos habitudes de navigation, ou personnaliser la façon dont le contenu est affiché.

Les utilisations concrètes que nous faisons de ces technologies sont décrites ci-dessous.

2. Informations sur le type de cookies utilisés et leur finalité.

Cookies techniques

Ces cookies permettent à l’utilisateur de naviguer sur notre site et d’utiliser les différentes options ou services qui y existent, y compris ceux que nous utilisons pour permettre la gestion et l’exploitation du site Web et d’activer ses fonctions et services, tels que, par exemple :

 • Contrôler le trafic et la communication de données Identifier la session 
 • Accéder à l’espace privé 
 • Rappeler les éléments qui composent le panier 
 • Effectuer le processus d’achat d’une commande 
 • Gérer le paiement 
 • Contrôler la fraude liée à la sécurité du service 
 • Effectuer la demande d’inscription ou de participation à un événement 
 • Utiliser des éléments de sécurité pendant la navigation 
 • Stocker du contenu pour la diffusion de vidéos ou de sons 
 • Activer le contenu dynamique (par exemple, animation de chargement de texte ou d’image) 
 • Partager du contenu sur les réseaux sociaux

D’analyse :

Ce sont celles qui nous permettent de suivre et d’analyser le comportement des utilisateurs du site Web, y compris la quantification des impacts des annonces.

Les informations collectées par ce type de cookies sont utilisées pour mesurer l’activité du site Web, de l’application ou de la plateforme, afin d’apporter des améliorations en fonction de l’analyse des données d’utilisation des utilisateurs du service.

De préférences ou de personnalisation:

Il s’agit des informations permettant à l’utilisateur d’accéder au service avec certaines fonctionnalités qui peuvent différencier son expérience de celle des autres utilisateurs, telles que la langue, le nombre de résultats à afficher lorsque l’utilisateur effectue une recherche, l’aspect ou le contenu du service en fonction du type de navigateur par lequel l’utilisateur accède au service ou de la région à partir de laquelle il accède au service, etc.

Publicité comportementale:

Il s’agit de celles qui stockent des informations sur le comportement des utilisateurs obtenues grâce à l’observation continue de leurs habitudes de navigation, ce qui permet de développer un profil spécifique pour afficher de la publicité en fonction de celui-ci.

3. Identification de l’utilisateur des cookies.

Cookies de tierces parties.

Cookies d’analyse: ils permettent de quantifier le nombre d’utilisateurs et ainsi d’effectuer la mesure et l’analyse statistique de l’utilisation faite par les utilisateurs du service offert. Pour ce faire, nous analysons votre navigation sur notre site afin d’améliorer l’offre de produits ou services que nous vous offrons.

Cookies de Google Analytics

Le site utilise le service Google Analytics, qui est fourni par Google, Inc., entité dont le siège social est 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Californie), CA 94043, États-Unis (“Google”).

Google Analytics utilise des cookies pour nous aider à analyser l’utilisation du site par les utilisateurs. Les informations générées par le cookie sur l’utilisation du site (y compris votre adresse IP) seront directement transmises et archivées par Google sur ses serveurs américains.

Google utilisera ces informations pour notre compte afin de suivre votre utilisation du site, de collecter des rapports sur l’activité du site et de fournir d’autres services liés à l’activité du site et à l’utilisation d’Internet.

Google peut transmettre ces informations à des tiers lorsque la loi l’exige ou lorsque ces tiers traitent ces informations pour le compte de Google. Google ne liera pas votre adresse IP à d’autres données détenues par Google. Si vous le souhaitez, vous pouvez refuser le traitement des données ou des informations en refusant l’utilisation des cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de votre navigateur. Cependant, si vous le faites, vous ne pourrez peut-être pas utiliser la fonctionnalité complète de ce site. En utilisant ce site, vous consentez au traitement de vos informations par Google dans la forme et aux fins indiquées ci-dessus.

Politique de confidentialité de GOOGLE: developers.google.com/analytics

4. Informations sur la manière d’accepter, de refuser, de révoquer le consentement ou de supprimer les cookies.

POTRAVINARSKA KOMORA SLOVENSKA met à la disposition de l’utilisateur un système de gestion ou de configuration des cookies, avec lequel il peut activer ou désactiver les cookies qu’il juge appropriés. Les cookies nécessaires au fonctionnement du site ne peuvent pas être désactivés.

Veuillez noter que si vous acceptez les cookies de tiers, vous devez pouvoir les supprimer à partir des options du navigateur ou du système proposé par le tiers lui-même.

Vous pouvez également autoriser ou bloquer les cookies, ainsi que supprimer vos données de navigation (y compris les cookies) à partir du navigateur que vous utilisez. Consultez les options et les instructions fournies par votre navigateur à cet effet. Veuillez noter que si vous acceptez les cookies tiers, vous devez les supprimer depuis les options de votre navigateur.

Conformément à la législation en vigueur, à l’exception des cookies strictement nécessaires et des cookies de performance/analyse, ce site ne pourra recourir à l’utilisation de cookies qu’avec le consentement préalable et exprès du visiteur. L’entité responsable du site s’engage à utiliser des cookies uniquement aux fins mentionnées dans la présente politique de cookies.

Il est important de noter que l’utilisation de cookies est essentielle pour le bon fonctionnement du site dans son intégralité, c’est pourquoi votre acceptation est recommandée.

5. Informations relatives aux transferts de données vers des pays tiers.

Vous pouvez être informé des transferts vers des pays tiers qui, le cas échéant, sont effectués par les tiers identifiés dans cette politique de cookies dans leurs politiques respectives (Voir les liens fournis dans la section Cookies tiers)

6. Cookies utilisés et finalités respectives

Les informations relatives aux Cookies utilisés sur le site sont détaillées ci-dessous, ainsi que les finalités de traitement des données qui les justifient.

Nécessaries

Les cookies nécessaires sont nécessaires pour activer les fonctions de base de ce site, comme fournir une connexion sécurisée ou ajuster vos préférences de consentement. Ces cookies ne stockent aucune donnée personnelle identifiable.

Fonctionnels

Les cookies fonctionnels aident à remplir certaines fonctions, telles que le partage du contenu du site Web sur les plates-formes de médias sociaux, la collecte de commentaires et d’autres fonctions de tiers.

Analytiques

Les cookies analytiques sont utilisés pour comprendre comment les visiteurs interagissent avec le site Web. Ces cookies aident à fournir des informations sur les mesures telles que le nombre de visiteurs, le taux de rebond, la source de trafic, etc.

7. Paramètres de l’utilisateur pour éviter les cookies.

Sur notre site Web et dans le respect de la législation en vigueur, nous mettons à votre disposition les informations qui vous permettent de configurer votre navigateur/navigateur Internet pour maintenir votre confidentialité et votre sécurité en ce qui concerne les cookies. Par conséquent, nous vous fournissons des informations et des liens vers les sites de support officiels des principaux navigateurs afin que vous puissiez décider si vous souhaitez ou non accepter l’utilisation de cookies.

Ainsi, vous pouvez bloquer les cookies via les outils de configuration de votre navigateur ou configurer votre navigateur pour vous avertir lorsqu’un serveur souhaite enregistrer un cookie:

a) Si vous utilisez Microsoft Internet Explorer, dans le menu Outils >Options Internet > Confidentialité > Paramètres.

Pour en savoir plus visitez windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies y windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-ininternet-explorer-9.

b) Si vous utilisez Firefox, dans le menu Outils > Options >Confidentialité > Cookies.

Pour en savoir plus visitez support.mozilla.org/es/products/firefox/cookies.

c) Si vous utilisez Chrome, dans la section Options > Options avancées > Confidentialité.

Pour en savoir plus visitez support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

d) Si vous utilisez Opera, vous pouvez configurer votre navigateur dans l’option Sécurité et confidentialité.

Pour en savoir plus visitez  www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

 

8. Délais de conservation des informations

Les cookies seront utilisés uniquement et exclusivement pendant le temps nécessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels ils ont été indiqués dans chaque cookie. Pour toutes ces raisons, le responsable du site Web a adapté par rapport à ses cookies propres les délais de conservation des informations qui pourront être consultées dans le navigateur.

En ce qui concerne les cookies tiers, les délais de conservation peuvent être consultés dans les Politiques de confidentialité des liens indiqués dans la section Cookies tiers.

Une fois expiré, le cookie peut être renouvelé si l’utilisateur accepte à nouveau son utilisation.

Avis de suppression des cookies

Si l’utilisateur désactive ou supprime les cookies de son navigateur, étant donné qu’il s’agit d’une activité effectuée en local par l’intermédiaire de l’appareil ou du navigateur lui-même, il ne sera pas possible pour le responsable du site de garder une trace de cette action de l’utilisateur.

9. Traitement des données à caractère personnel.

Responsable du traitement

 • PKS (POTRAVINARSKA KOMORA SLOVENSKA)
 • VAT number: SK2021615629
 • Adresse: Daniel Poturnay – Einsteinova 3817/19, 851 01 Bratislava, Slovakia
 • E-mail: poturnay@pks.sk

Finalités du traitement et base juridique

Les finalités du traitement sont indiquées dans « Cookies utilisés et finalités »

Base juridique du traitement 

La base juridique du traitement est votre consentement, que vous pouvez gérer et révoquer, dans les options présentées dans le présent document.

Destinataires des données

PSK partage les informations collectées avec:

Les données peuvent être communiquées aux autorités et organismes publics, pour l’accomplissement d’une obligation légale requise, ainsi qu’aux fournisseurs de services et aux tiers nécessaires pour la gestion et l’exécution des cookies.

Prestataires de services agissant pour notre compte en tant que sous-traitants Google.

En outre, en ce qui concerne les cookies tiers identifiés, nous vous rappelons que ces cookies sont soit envoyés depuis un domaine non géré par PSK mais par le tiers concerné, soit envoyés depuis notre domaine, mais les informations collectées sont gérées par ce tiers.

Transferts vers des pays tiers

Le traitement des données est généralement effectué par des prestataires de services situés dans l’Espace économique européen ou dans des pays qui ont été déclarés avec un niveau de protection adéquat.

Dans d’autres cas, nous garantissons la sécurité et la légitimité du traitement des données en exigeant de nos fournisseurs qu’ils disposent de règles d’entreprise contraignantes qui garantissent la protection des informations d’une manière similaire à celles établies par les normes européennes ou souscrivent aux clauses types de l’Union européenne.

Durée de conservation des données

Les données seront traitées tant que les autorisations d’utilisation accordées resteront en vigueur. Conformément à la législation sur la protection des données, ces données seront conservées (pendant le délai de prescription des actions découlant de cette autorisation) aux seules fins de satisfaire aux obligations légales imposées à PSK et pour la formulation, exercice ou défense de réclamations.

Exercice des droits et réclamations auprès de l’Autorité de protection des données / Droits des personnes concernées

Le titulaire des données à caractère personnel pourra exercer les droits y afférents (accès, portabilité, révocation du consentement, rectification, opposition, limitation, suppression) conformément à la réglementation en vigueur, aux adresses postales et électroniques indiquées ci-dessus. De même, [peut/s] adresser les réclamations découlant du traitement de vos données à caractère personnel à l’Agence Espagnole de Protection des Données (www.agpd.es).

Politique de confidentialite

Qui est responsable du traitement de vos données?

 • Responsable du traitement de vos données: PKS (POTRAVINARSKA KOMORA SLOVENSKA)
 • CIF: SK2021615629
 • Adresse Postale: Daniel Poturnay – Einsteinova 3817/19, 851 01 Bratislava, Eslovaquia
 • E-mail: poturnay@pks.sk

Quel type de données traitons-nous?

En fonction des produits, services ou fonctionnalités dont vous souhaitez profiter à tout moment, nous devons traiter certaines données ou d’autres. En général, ces données sont, selon le cas, les suivantes :

 • Vos informations d’identification (par exemple : votre nom, prénom, langue, pays d’où vous interagissez avec nous, coordonnées, etc.)
 • Données de connexion, géolocalisation et navigation (si vous interagissez avec nous depuis votre mobile, par exemple).
 • Informations commerciales si vous êtes abonné à notre newsletter.
 • Faits sur vos goûts et préférences.

Rappelez-vous que lorsque nous vous demandons de remplir vos données personnelles pour vous donner accès à certaines fonctionnalités ou services du site, nous marquons certains champs comme obligatoires, car il s’agit de données dont nous avons besoin pour vous fournir le service ou vous donner accès à la fonctionnalité en question.

Veuillez noter que si vous choisissez de ne pas nous fournir ces données, il se peut que vous ne puissiez pas compléter votre inscription en tant qu’utilisateur ou que vous ne puissiez pas bénéficier de ces services ou fonctionnalités.

Dans quel but traitons-nous vos données personnelles?

Selon la façon dont vous interagissez avec notre site, nous traiterons vos données personnelles aux fins suivantes:

 1. Pour répondre aux demandes ou demandes que vous faites par les différents moyens incorporés dans notre site.

  Nous traitons uniquement les données personnelles qui sont strictement nécessaires pour traiter ou résoudre votre demande ou demande.

 2. À des fins de marketing

  Dans la mesure où vous vous abonnez à notre Newsletter, vos données personnelles seront utilisées pour la transmission périodique des newsletters de l’entreprise.

  Vous devez vous rappeler que vous pouvez vous désabonner de la newsletter à tout moment et sans frais, en nous contactant par e-mail du responsable du traitement ou en suivant les indications que nous vous fournirons dans chacune de nos communications.

 3. Pour la gestion des réseaux sociaux

  Dans le cas où vous nous suivez ou nous contactez via les différents réseaux sociaux où nous sommes présents, nous traiterons les données que vous nous fournissez à travers ces derniers. dans le seul but de répondre à vos messages ou commentaires et de gérer notre liste de contacts.

 4. Analyse d’utilisabilité et de qualité pour l’amélioration de nos services (Cookies)

  Si vous accédez à notre Plateforme, nous vous informons que nous traiterons vos données de navigation à des fins analytiques et statistiques, c’est-à-dire pour comprendre comment les utilisateurs interagissent avec notre Plate-forme et être ainsi en mesure d’y apporter des améliorations. De même, nous effectuons parfois des actions et des enquêtes de qualité pour connaître le degré de satisfaction de nos clients et utilisateurs et identifier les domaines dans lesquels nous pouvons nous améliorer.

Quelle est la légitimité du traitement de vos données?

La base juridique qui nous permet de traiter vos données personnelles dépend également de la finalité pour laquelle nous les traitons, de cette façon nous trouverons différentes bases légales en vertu des finalités suivantes:

 1.  Réponse aux demandes d’information.

  La base juridique pour le traitement de vos données est le consentement éclairé à répondre aux questions posées sur le site, ce qui implique l’acceptation de ces conditions par la personne concernée.        

 2. Marketing

  La base légitime pour traiter vos données à des fins de marketing est votre consentement.

 3. Réseaux sociaux

  La base de légitimation est le consentement éclairé pour répondre aux questions posées sur le réseau social, ainsi que le moment où vous nous suivez et souhaitez faire partie de notre liste de contacts.

 4. Analyse de la facilité d’utilisation et de la qualité (Cookies)

  Consentement de l’utilisateur pour l’implantation de cookies.

Pendant combien de temps conserverons-nous vos données?

 1. Demande d’information

  Nous traiterons vos données aussi longtemps que nécessaire pour répondre à votre demande ou demande, puis 1 an.

 2. Marketing.

  Nous traiterons vos données jusqu’à ce que vous vous désinscriviez ou annuliez votre abonnement à la newsletter

 3. Réseaux sociaux

  Nous traiterons vos données aussi longtemps que nécessaire pour répondre à votre demande ou à votre demande et aussi longtemps que vous suivrez notre profil.

Partagerons-nous vos données avec des tiers?

 • Les données personnelles ne seront pas cédées ou communiquées à des tiers, sauf : obligation légale, nous obtenons votre consentement exprès ou nous comprenons qu’il existe un intérêt légitime de notre part, qui vous sera dûment communiqué.

  Cependant, nous vous informons que nous sommes présents sur les réseaux sociaux suivants : Instagram, pour tenir nos abonnés au courant des nouvelles et services de l’entreprise.

  Vous pouvez accéder à ces réseaux sociaux volontairement et via les liens disponibles sur le site Web lui-même ou en vous connectant directement et par vous-même à partir du navigateur ou de l’application installée.

  Vous devez savoir que ce site n’est pas responsable de l’utilisation des données que ces réseaux sociaux peuvent effectuer. Cependant, lorsque ces données sont générées sur le réseau social et résultent d’une interaction avec notre compte officiel, nous sommes coresponsables du traitement avec le réseau social.

  Pour pouvoir consentir à notre cession depuis ce site Web et au traitement de vos données, vous devez lire attentivement la politique de confidentialité du réseau social auquel vous souhaitez accéder:

  De cette façon, avant de cliquer sur les logos des RR. SS. présentes sur notre site Web, vous pouvez vous informer et effectuer une redirection en connaissance préalable du traitement de vos données et de manière volontaire.

  Cependant, nous vous informons que le site contient des liens externes vers:

  • Potravinárska komora Slovenska (PKS): https://www.pks.sk/
  • DOP Azafrán de La Mancha: https://doazafrandelamancha.com/es/
  • DOP Jumilla: https://jumilla.wine/
  • DO La Mancha: https://lamanchawines.com/
  • DO Almansa: https://denominacion-origen-almansa.com/

Quels sont vos droits lorsque vous nous fournissez vos données?

Nous nous engageons à respecter la confidentialité de vos données personnelles et à vous garantir l’exercice de vos droits.

Vous pouvez les exercer sans frais en nous écrivant à notre adresse poturnay@pks.sk, en nous indiquant simplement le motif de votre demande et le droit que vous souhaitez exercer.

Si nous le jugeons nécessaire pour vous identifier, nous pouvons vous demander une copie d’une pièce d’identité. En particulier, quelle que soit la finalité ou la base juridique sur laquelle nous traitons vos données, vous avez le droit de:

Demandez-nous l’accès à vos données.

Nous demander de rectifier les données dont nous disposons déjà. Veuillez noter qu’en nous fournissant activement vos données personnelles par quelque moyen que ce soit, vous garantissez qu’elles sont exactes et exactes et vous acceptez de nous informer de toute modification ou modification de ces données.

Nous demander de supprimer vos données dans la mesure où elles ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles nous avons besoin de les traiter, comme nous vous l’avons indiqué précédemment, ou lorsque nous ne sommes plus en mesure de le faire.

Nous demander de limiter le traitement de vos données, ce qui signifie que, dans certains cas, vous pouvez nous demander de suspendre temporairement le traitement des données ou de les conserver au-delà du temps nécessaire lorsque vous en avez besoin. Si vous nous avez donné votre consentement pour le traitement de vos données à quelque fin que ce soit, vous avez également le droit de le retirer à tout moment.

Recevoir les données à caractère personnel vous concernant que vous nous avez fournies, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, et les transmettre à un autre responsable du traitement.

Par ailleurs, lorsque le traitement de vos données est fondé sur notre intérêt légitime, vous avez également le droit de vous opposer au traitement de vos données.

Enfin, nous vous informons de votre droit de déposer une plainte auprès de l’autorité de contrôle compétente en matière de protection des données, en particulier auprès de l’Agence espagnole de protection des données https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php 

Modification de la politique de confidentialité.

Nous pouvons modifier les informations contenues dans cette politique de confidentialité lorsque nous le jugeons approprié. Si nous le faisons, nous vous en informerons par différents moyens via la Plateforme, ou nous vous en informerons même à votre adresse e-mail lorsque le changement en question est significatif pour votre vie privée, afin que vous puissiez examiner les modifications, les évaluer et, le cas échéant, s’opposer ou se désabonner d’un service ou d’une fonctionnalité.

Information sur les cookies

Nous utilisons des cookies et des dispositifs similaires pour faciliter votre navigation sur la Plateforme, savoir comment vous interagissez avec nous et, dans certains cas, être en mesure de vous montrer de la publicité en fonction de vos habitudes de navigation. Veuillez lire notre Politique relative aux cookies pour en savoir plus sur les cookies et les appareils similaires que nous utilisons, leur finalité et d’autres informations pertinentes.

Mentions legales

Veuillez lire toutes les mentions légales avant d’utiliser ce site. Les conditions suivantes sont contraignantes pour tout utilisateur. 

Conformément à l’obligation d’information prévue par la loi 34/2002 sur les services de la société de l’information et le commerce électronique (LSSI-CE) du 11 juillet, les informations générales suivantes sont fournies sur ce site. 

La raison de ce texte est de vous expliquer de manière détaillée les fonctionnalités de ce site et de vous fournir les informations relatives au propriétaire du site et la finalité des contenus qui y sont inclus.

Données d’identification

Le présent Avis Légal réglemente l’utilisation du service du site Web en vous informant en conformité avec la Loi 34/2002, du 11 juillet, des Services de la Société de l’Information et du Commerce Électronique, des éléments suivants:

Dénomination sociale: PKS (POTRAVINARSKA KOMORA SLOVENSKA)

Adresse sociale: Einsteinova 3817/19, 851 01 Bratislava, Slovakia

E-mailpoturnay@pks.sk

Téléphone: +421 2 330 14 286

Code d’identification fiscale (CIF): ­­­SK2021615629

Données d’enregistrement:

Utilisation du site web et obligations des utilisateurs.

L’utilisateur s’engage à utiliser le site Web, le contenu et les services, sans enfreindre la législation en vigueur, les usages généralement acceptés et l’ordre public. Il est interdit d’utiliser le site Web à des fins illicites ou préjudiciables à PKS ou à un tiers, qui, de quelque manière que ce soit, pourraient nuire ou empêcher l’utilisation normale du site Web.

PKS garantit que les contenus et services offerts par le portail respectent le principe de dignité de la personne, de protection de la jeunesse et de l’enfance, de non-discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, l’opinion, nationalité, handicap ou tout autre aspect personnel et social.

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation du Site ne confèrent à l’utilisateur aucun autre droit d’utilisation, d’altération, d’exploitation, de reproduction, de distribution ou de communication publique des contenus du Site Web que ceux expressément prévus ici.

Les contenus (informations, fichiers audio et/ou images, photographies, dessins, etc.) recueillis sur le portail sont la propriété de PKS ou sont dûment autorisés à être diffusés par leurs propriétaires légitimes.

PKS s’engage à ne pas faire de publicité trompeuse et est donc interdite :

 • L’utilisation à des fins commerciales ou publicitaires autres que celles strictement autorisées.
 • Sa reproduction, publication, distribution ou modification, totale ou partielle, sauf autorisation écrite préalable de ses titulaires légitimes ou légalement autorisée.
 • Toute violation des droits de PKS ou de ses titulaires légitimes sur ceux-ci.

Propriété intellectuelle et indeustrielle

L’utilisateur reconnaît et accepte que tous les droits de propriété industrielle et intellectuelle sur le contenu et/ou tout autre élément inséré dans le site appartiennent à PKS ou qu’il est dûment autorisé à les diffuser sur ce site. 

Si un utilisateur ou un tiers estime qu’il y a eu violation de ses droits de propriété intellectuelle légitimes par l’introduction d’un certain contenu sur le site Web, il doit en informer PKS en indiquant :

 • Coordonnées du titulaire des droits prétendument violés, ou indiquer la représentation avec laquelle il agit si la plainte est déposée par un tiers autre que la personne concernée.
 • Signaler les contenus protégés par les droits de propriété intellectuelle et leur emplacement sur le Web, la preuve des droits de propriété intellectuelle visés et une déclaration expresse dans laquelle la personne concernée est responsable de la véracité des informations fournies dans la notification.

Liens

Ce site Web fournit des liens vers d’autres sites Web propres et des contenus qui sont la propriété de tiers.

Le seul but des liens est de permettre à l’utilisateur d’accéder à ces liens. PKS n’est en aucun cas responsable des résultats pouvant être obtenus par l’utilisateur pour l’accès à ces liens.

L’utilisateur qui a l’intention de mettre en place tout dispositif technique de liaison de son site Web au portail doit obtenir l’autorisation préalable et écrite de PKS. L’établissement du lien n’implique en aucun cas l’existence de relations entre PKS et le propriétaire du site sur lequel le lien est établi, ni l’acceptation ou l’approbation par PKS de son contenu ou de ses services.

Le site Internet sur lequel le lien est établi ne contient aucune marque, dénomination, logo, slogan ou autre signe distinctif appartenant à PKS, sauf ceux expressément autorisés.

Modification unilatérale et durée

PKS se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, la présentation et la configuration du site Web, ainsi que les présentes mentions légales.

EXCLUSION DES GARANTIES ET DE LA RESPONSABILITÉ

PKS n’accorde aucune garantie et n’est en aucun cas responsable des dommages de quelque nature qu’ils puissent être causés par :

 • Le manque de disponibilité, de maintenance et de fonctionnement efficace du Web et/ou de ses services ou contenus.
 • L’existence de virus, de programmes malveillants ou préjudiciables dans le contenu.
 • L’utilisation illicite, négligente, frauduleuse, contraire aux présentes conditions, à la bonne foi, aux usages généralement acceptés ou à l’ordre public, du site Web, de ses services ou contenus, par les utilisateurs.

Traitement des données personnelles

PKS, comme indiqué dans sa Politique de confidentialité que vous pouvez consulter sur ce site, a adopté les niveaux de sécurité appropriés aux données qu’elle traite et gère, en incorporant tous les moyens et mesures techniques à sa disposition pour garantir sa confidentialité, éviter toute utilisation abusive, perte, altération, accès non autorisé et vol.

Droit applicable et juridiction compétente

Pour la résolution de tous les différends ou questions concernant le présent site Web ou les activités qui y sont développées, la législation espagnole s’applique, à laquelle les parties se soumettent expressément, étant compétents pour la résolution de tous les litiges découlant ou liés à leur utilisation, les Cours et Tribunaux du domicile du demandeur qui s’identifie comme consommateur, dans le cas contraire les Cours et Tribunaux compétents seront ceux de la ville de Bruxelles.

Contact

Dans le cas où un utilisateur aurait des doutes sur cette notice légale ou tout commentaire à ce sujet, il peut s’adresser à poturnay@pks.sk  ou envoyer une communication écrite à l’adresse indiquée dans l’en-tête.

Zasady ochrany osobnich udaju

Kdo je správcem údajů?

 • Osobou zodpovědnou za zpracování vašich údajů je: PKS (POTRAVINARSKA KOMORA SLOVENSKA)
 • CIF: SK2021615629
 • Poštovní Adresa: Daniel Poturnay – Einsteinova 3817/19, 851 01 Bratislava, Eslovaquia
 • E-mail: poturnay@pks.sk

Jaký typ údajů zpracováváme?

V závislosti na produktech, službách nebo funkcích, které chcete v daném okamžiku využívat, budeme muset zpracovávat určité údaje nebo jiné údaje.  Obecně se v závislosti na konkrétním případě bude jednat o následující údaje:

 • Vaše identifikační údaje (například: Vaše jméno, příjmení, jazyk, země, ze které s námi komunikujete, kontaktní údaje atd.).
 • Údaje o připojení, geolokační a navigační údaje (v případě, že s námi komunikujete například z mobilního telefonu).
 •  Obchodní údaje, pokud jste přihlášeni k odběru našeho newsletteru.
 • Údaje o vašem vkusu a preferencích.

Nezapomeňte, že pokud vás požádáme o vyplnění vašich osobních údajů, abychom vám umožnili přístup k některé funkci nebo službě webových stránek, označíme některá pole jako povinná, protože se jedná o údaje, které potřebujeme, abychom vám mohli poskytnout službu nebo vám umožnit přístup k dané funkci.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud se rozhodnete nám tyto údaje neposkytnout, je možné, že nebudete moci dokončit svou registraci jako uživatel nebo nebudete moci využívat tyto služby nebo funkce.

Pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?

V závislosti na tom, jakým způsobem s našimi webovými stránkami pracujete, zpracováváme vaše osobní údaje pro následující účely:

 1. Pro vyřízení žádostí nebo požadavků, které vznesete prostřednictvím různých prostředků začleněných do našich webových stránek.

  Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytně nutné k vyřízení nebo vyřešení vaší žádosti nebo požadavku

 2. Pro marketingové účely.

  Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, budou vaše osobní údaje použity pro pravidelné zasílání firemních newsletterů.

  Nezapomeňte, že se z odběru Newsletteru můžete kdykoli bezplatně odhlásit, a to tak, že nás kontaktujete prostřednictvím e-mailové adresy správce údajů nebo podle pokynů, které vám poskytneme v každém našem sdělení.

 3. Pro správu sociálních sítí

  V případě, že nás sledujete nebo kontaktujete prostřednictvím různých sociálních sítí, na kterých jsme přítomni, budeme údaje, které nám jejich prostřednictvím poskytnete, zpracovávat výhradně za účelem odpovědi na vaše zprávy nebo komentáře a správy našeho seznamu kontaktů.

 4. Analýza použitelnosti a kvality za účelem zlepšení našich služeb (soubory cookie).

  Pokud přistupujete na naši platformu, informujeme vás, že budeme zpracovávat vaše údaje o prohlížení pro analytické a statistické účely, tj. abychom pochopili, jak uživatelé s naší platformou pracují, a mohli ji tak vylepšovat. Stejně tak příležitostně provádíme akce a průzkumy kvality, jejichž cílem je zjistit míru spokojenosti našich zákazníků a uživatelů a odhalit ty oblasti, ve kterých se můžeme zlepšit.

Jaký je právní základ pro zpracování vašich údajů?

Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat vaše osobní údaje, závisí také na účelu, pro který je zpracováváme, takže v rámci následujících účelů nalezneme různé právní základy:

 1. Pozornost věnovaná žádostem o informace.

  Právním základem pro zpracování vašich údajů je informovaný souhlas s odpovědí na dotazy vznesené prostřednictvím webových stránek, který předpokládá souhlas s těmito podmínkami ze strany zájemce.         

 2. Marketing

  Právním základem pro zpracování vašich údajů pro marketingové účely je vámi udělený souhlas.

 3. Sociální sítě

  Základem oprávněnosti je informovaný souhlas s odpovědí na dotazy vznesené prostřednictvím sociální sítě, jakož i doba, kdy nás sledujete a chcete být součástí našeho seznamu kontaktů.

 4. Analýza použitelnosti a kvality (soubory cookie)

  Souhlas uživatele s implementací souborů cookie.

Jak dlouho budeme vaše údaje uchovávat?

 1. Žádost o informace.

  Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytnou k vyřízení vaší žádosti nebo dotazu a poté po dobu 1 roku.

 2. Marketing.

  Vaše údaje budeme zpracovávat, dokud se neodhlásíte nebo nezrušíte odběr newsletteru.

 3. Sociální média

  Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytnou k vyřízení vaší žádosti nebo dotazu a po dobu, kdy budete sledovat náš profil.

Budeme vaše údaje sdílet s třetími stranami?

 • Osobní údaje nebudou předávány ani sdělovány třetím stranám s výjimkou: zákonné povinnosti, získání vašeho výslovného souhlasu nebo oprávněného zájmu z naší strany, o kterém vás budeme řádně informovat. 

  Informujeme vás však, že jsme přítomni na následujících sociálních sítích..: Instagram, abychom naše sledující informovali o novinkách a službách společnosti.

  Na tyto sociální sítě můžete přistupovat dobrovolně a prostřednictvím odkazů dostupných na samotných webových stránkách nebo přímým a samostatným přístupem z prohlížeče nebo nainstalované aplikace.

  Měli byste vědět, že tato webová stránka nenese odpovědnost za použití údajů, které tyto sociální sítě mohou provést. Pokud jsou však tyto údaje generovány v sociální síti a vyplývají z interakce s naším oficiálním účtem, neseme za jejich zpracování společnou odpovědnost spolu se sociální sítí.

  Chcete-li souhlasit s naším přenosem z těchto webových stránek a zpracováním vašich údajů, měli byste si pečlivě přečíst zásady ochrany osobních údajů sociální sítě, ke které chcete přistupovat:

  Před kliknutím na loga sociálních médií na našich webových stránkách se tedy můžete informovat a přesměrovat s předchozím vědomím zpracování vašich údajů a na základě dobrovolnosti.

  Rádi bychom vás však informovali, že webové stránky obsahují externí odkazy na:

  • Potravinárska komora Slovenska (PKS): https://www.pks.sk/
  • DOP Azafrán de La Mancha: https://doazafrandelamancha.com/es/
  • DOP Jumilla: https://jumilla.wine/
  • DO La Mancha: https://lamanchawines.com/
  • DO Almansa: https://denominacion-origen-almansa.com/

Jaká jsou vaše práva, když nám poskytnete své údaje?

Zavazujeme se, že budeme respektovat důvěrnost vašich osobních údajů a zaručíme vám výkon vašich práv.

Tato práva můžete bezplatně uplatnit zasláním e-mailu na naši adresu poturnay@pks.sk, v němž jednoduše uvedete důvod své žádosti a právo, které chcete uplatnit.

Pokud budeme považovat za nutné zjistit vaši totožnost, můžeme vás požádat o kopii dokladu prokazujícího vaši totožnost. Bez ohledu na účel nebo právní základ, na jehož základě vaše údaje zpracováváme, máte zejména právo na:

Požádat nás o přístup k údajům, které o vás uchováváme.

Požádat nás o opravu údajů, které o vás již máme. Upozorňujeme, že jakýmkoli aktivním poskytnutím svých osobních údajů nám zaručujete, že jsou pravdivé a přesné, a zavazujete se nás informovat o jejich změnách nebo úpravách.

Požádat nás o vymazání vašich údajů v rozsahu, ve kterém již nejsou potřebné pro účely, pro které je potřebujeme zpracovávat, jak jsme vás již dříve informovali, nebo v rozsahu, ve kterém již nemáme oprávnění je zpracovávat.

Požádat nás o omezení zpracování vašich údajů, což znamená, že nás v určitých případech můžete požádat, abychom dočasně přestali údaje zpracovávat nebo abychom je uchovávali déle, než je nutné, když je můžete potřebovat. Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním vašich údajů pro jakýkoli účel, máte rovněž právo tento souhlas kdykoli odvolat.

Na získání osobních údajů, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturované, běžně používané a strojově čitelné podobě a na jejich předání jinému správci údajů.

romě toho, pokud je zpracování vašich údajů založeno na našem oprávněném zájmu, máte také právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů.

Na závěr vás informujeme o vašem právu podat stížnost u příslušného dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů, zejména u španělské agentury pro ochranu údajů https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

Měny zásad ochrany osobních údajů.

Informace obsažené v těchto zásadách ochrany osobních údajů můžeme čas od času změnit. Pokud tak učiníme, budeme vás o tom informovat různými způsoby prostřednictvím platformy, včetně zaslání e-mailu, pokud je daná změna podstatná pro vaše soukromí, abyste si mohli změny prohlédnout, posoudit je a případně vznést námitku nebo se odhlásit z odběru jakékoli služby nebo funkce.

Informace o souborech cookie

Soubory cookie a podobná zařízení používáme k tomu, abychom vám usnadnili navigaci na Platformě, abychom věděli, jak s námi komunikujete, a abychom vám v některých případech mohli zobrazovat reklamu na základě vašich zvyklostí při prohlížení. Přečtěte si prosím naše Zásady používání souborů cookie, abyste se dozvěděli více o souborech cookie a podobných zařízeních, které používáme, o jejich účelu a dalších zajímavých informacích.

Zasady pouzivania suborov cookies

1. Definícia a všeobecná funkcia súborov cookies.

Čo sú súbory cookies?

Táto webová stránka používa súbory cookies a/alebo podobné technológie, ktoré ukladajú a získavajú informácie pri prehliadaní. Vo všeobecnosti môžu tieto technológie slúžiť na veľmi odlišné účely, ako je napríklad rozpoznanie vás ako používateľa, získanie informácií o vašich zvykoch pri prehliadaní alebo prispôsobenie spôsobu, akým sa obsah zobrazuje.

Špecifické využitie týchto technológií je popísané nižšie.

2. Informácie o type použitých súborov cookies a ich účele.

Technické súbory cookies

Tieto súbory cookies umožňujú používateľovi prechádzať našou webovou stránkou a využívať rôzne možnosti alebo služby, ktoré na nej existujú, vrátane tých, ktoré používame na umožnenie správy a prevádzky webovej lokality a umožnenie jej funkcií a služieb, ako napríklad:

 • Riadenie prevádzky a dátovej komunikácie
 • Identifikáciu relácie
 • Prístup do súkromnej oblasti
 • Zapamätanie si prvkov, ktoré tvoria nákupný košík
 • Vykonanie procesu nákupu objednávky
 • Správu platby
 • Kontrolu podvodov spojených s bezpečnosťou služby
 • Podávanie žiadosti o registráciu alebo účasť na podujatí
 • Používanie bezpečnostných prvkov počas navigácie
 • Ukladanie obsahu na vysielanie videí alebo zvuku
 • Povolenie dynamického obsahu (napríklad animácie načítavania textu alebo obrázkov)
 • Zdieľanie obsahu prostredníctvom sociálnych sietí

Analytické:

Sú to tie, ktoré nám umožňujú sledovať a analyzovať správanie používateľov webových stránok vrátane kvantifikácie dopadov reklám.

Informácie zhromaždené prostredníctvom tohto typu súborov cookies sa používajú na meranie aktivity webovej stránky, aplikácie alebo platformy, aby sa zaviedli vylepšenia založené na analýze údajov o používaní, ktoré realizovali používatelia služby.

Predvolieb alebo prispôsobenia:

Sú to tie, ktoré umožňujú používateľovi zapamätať si informácie, aby mal používateľ prístup k službe s určitými vlastnosťami, ktoré môžu odlíšiť jeho skúsenosti od skúseností iných používateľov, ako napríklad jazyk, počet výsledkov, ktoré sa majú zobraziť, keď používateľ vykoná vyhľadávanie, vzhľad alebo obsah služby v závislosti od typu prehliadača, cez ktorý používateľ pristupuje k službe alebo od regiónu, z ktorého používateľ pristupuje k službe atď.

Behaviorálne reklamné:

Sú to tie, ktoré uchovávajú informácie o správaní používateľov získané neustálym sledovaním ich zvykov pri prehliadaní, čo umožňuje vytvorenie špecifického profilu na zobrazovanie reklamy na jeho základe.

3. Identifikácia toho, kto používa súbory cookies.

Súbory cookies tretích strán.

Analytické súbory cookies: umožňujú kvantifikovať počet používateľov, a tak vykonávať štatistické meranie a analýzu využívania ponúkanej služby používateľmi. Za týmto účelom sa analyzuje vaša navigácia na našej webovej stránke s cieľom zlepšiť ponuku produktov alebo služieb, ktoré ponúkame.

Súbory cookies Google Analytics

Stránka využíva službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc., subjekt, ktorého hlavné sídlo je na 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Kalifornia), CA 94043, Spojené štáty americké („Google“).

Google Analytics používa súbory cookies, ktoré nám pomáhajú analyzovať, ako používatelia používajú stránku. Informácie vygenerované súborom cookies o vašom používaní stránky (vrátane vašej IP adresy) budú priamo prenesené a uložené spoločnosťou Google na jej serveroch v Spojených štátoch.

Spoločnosť Google použije tieto informácie v našom mene na účely sledovania vášho používania stránky, zostavovania správ o aktivite na stránke a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s aktivitou na stránke a používaním internetu.

Spoločnosť Google môže preniesť tieto informácie tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo ak takéto tretie strany spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nebude spájať vašu IP adresu so žiadnymi inými údajmi uchovávanými spoločnosťou Google. Ak si to želáte, môžete odmietnuť spracovanie osobných údajov alebo informácií odmietnutím používania súborov cookies výberom príslušných nastavení vo vašom prehliadači. Ak tak však urobíte, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto stránky. Používaním tejto stránky súhlasíte so spracovaním vašich údajov spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené vyššie.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti GOOGLE:  developers.google.com/analytics

4. Informácie o tom, ako prijať, odmietnuť, odvolať súhlas alebo vymazať súbory cookies.

POTRAVINARSKA KOMORA SLOVENSKA sprístupňuje používateľovi systém správy alebo konfigurácie súborov cookies, pomocou ktorého môže povoliť alebo zakázať súbory cookies podľa vlastného uváženia. Súbory cookies potrebné na fungovanie webovej stránky nie je možné zakázať.

Upozorňujeme, že ak prijmete súbory cookies tretích strán, musíte ich mať možnosť vymazať z možností prehliadača alebo zo systému ponúkaného samotnou treťou stranou.

Podobne môžete povoliť alebo zablokovať súbory cookies, ako aj vymazať údaje o prehliadaní (vrátane súborov cookies) z prehliadača, ktorý používate. Pozrite si možnosti a pokyny, ktoré ponúka váš prehliadač. Upozorňujeme, že ak prijmete súbory cookies tretích strán, musíte ich odstrániť z možností prehliadača.

V súlade s aktuálne platnou legislatívou, s výnimkou nevyhnutne potrebných súborov cookies a výkonnostných/analytických súborov cookies, môže táto webová stránka využívať súbory cookies len s predchádzajúcim a výslovným súhlasom návštevníka. Subjekt zodpovedný za webovú stránku sa zaväzuje používať súbory cookies iba na účely uvedené v týchto zásadách používania súborov cookies.

Je dôležité poznamenať, že používanie súborov cookies je nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky ako celku, preto sa odporúča ich prijatie.

5. Informácie o prenosoch údajov do tretích krajín.

O prenosoch do tretích krajín, ktoré prípadne vykonávajú tretie strany uvedené v týchto zásadách používania súborov cookies, sa môžete dozvedieť v ich zodpovedajúcich zásadách (pozrite si odkazy uvedené v časti Súbory cookies tretích strán).

6.Používané súbory cookies a príslušné účely

Informácie o súboroch cookies používaných na webovej stránke sú podrobne uvedené nižšie, ako aj účely spracovania údajov, ktoré ich oprávňujú.

Nevyhnutné

Nevyhnutné súbory cookies sú potrebné na umožnenie základných funkcií tejto stránky, ako je poskytovanie zabezpečeného prihlásenia alebo úprava preferencií súhlasu. Tieto súbory cookies neukladajú žiadne osobné údaje.

Funkčné

Funkčné súbory cookies pomáhajú vykonávať určité funkcie, ako je zdieľanie obsahu webových stránok na platformách sociálnych médií, zhromažďovanie komentárov a ďalšie funkcie tretích strán.

Analytické

Analytické súbory cookies sa používajú na pochopenie toho, ako návštevníci interagujú s webovou stránkou. Tieto súbory cookies pomáhajú poskytovať informácie o ukazovateľoch, ako je počet návštevníkov, miera odchodov, zdroj návštevnosti atď.

7. Konfigurácia používateľa, aby ste sa vyhli súborom cookies.

Z našej webovej stránky a v súlade s platnými právnymi predpismi vám sprístupňujeme informácie, ktoré vám umožňujú nakonfigurovať váš internetový prehliadač/prehliadače tak, aby ste si zachovali súkromie a bezpečnosť v súvislosti so súbormi cookies. Z tohto dôvodu vám poskytujeme informácie a odkazy na oficiálne stránky podpory hlavných prehliadačov, aby ste sa mohli rozhodnúť, či chcete alebo nechcete prijať používanie súborov cookies.

Súbory cookies teda môžete zablokovať pomocou konfiguračných nástrojov prehliadača alebo môžete svoj prehliadač nakonfigurovať tak, aby vás upozornil, keď server bude chcieť uložiť súbor cookies:

a) Ak používate Microsoft Internet Explorer, v ponuke možnosť Nástroje > Možnosti siete Internet > Súkromie > Nastavenia.

Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte stránky windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies a windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-ininternet-explorer-9.

b) Ak používate Firefox, v ponuke možnosť Nástroje > Možnosti > Súkromie > Cookies.

Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte stránku support.mozilla.org/es/products/firefox/cookies.

c) Ak používate Chrome, v časti Možnosti > Rozšírené možnosti > Ochrana osobných údajov.

Viac informácií na stránke support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Ak používate Operu, v možnosti Bezpečnosť a súkromie môžete nakonfigurovať prehliadač. Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte stránku www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

8. Obdobia uchovávania informácií

Súbory cookies sa budú používať jedine a výlučne na čas potrebný na splnenie účelov, na ktoré bol každý súbor cookies určený. Pre vyššie uvedené osoba zodpovedná za webovú stránku prispôsobila doby uchovávania informácií, ktoré je možné v prehliadači zobraziť v súvislosti s jej vlastnými súbormi cookies.

Pokiaľ ide o súbory cookies tretích strán, obdobia uchovávania možno nájsť v Zásadách ochrany osobných údajov odkazov zobrazených v časti Súbory cookies tretích strán.

Po vypršaní platnosti súboru cookies je možné ho obnoviť, ak používateľ znova prijme jeho používanie.

Upozornenie na vymazanie súborov cookies

Ak používateľ zakáže alebo vymaže súbory cookies zo svojho prehliadača, vzhľadom na to, že ide o činnosť, ktorá sa vykonáva lokálne prostredníctvom zariadenia alebo samotného prehliadača, nebude možné, aby sa osoba zodpovedná za webovú stránku dozvedela o tejto akcii používateľa.

9. Spracovanie osobných údajov.

Osoba zodpovedná za spracovanie

 • PKS (POTRAVINARSKA KOMORA SLOVENSKA)
 • VAT number: SK2021615629
 • Riaditeľ: Daniel Poturnay – Einsteinova 3817/19, 851 01 Bratislava, Slovakia
 • E-mail: poturnay@pks.sk

Účely spracovania a právny základ

Účely spracovania sú uvedené v časti „Použité súbory cookies a účely“

Právny základ spracovania

Právnym základom spracovania je váš súhlas, ktorý môžete spravovať a odvolať v rámci možností uvedených v tomto dokumente.

Príjemcovia údajov

PSK bude zdieľať zhromaždené informácie s:

Údaje môžu byť oznámené úradom a verejným orgánom na splnenie požadovanej zákonnej povinnosti, ako aj poskytovateľom služieb a tretím stranám potrebným na správu a vykonávanie súborov cookies.

Poskytovatelia služieb konajúci v našom mene ako spracovatelia údajov Google

Ďalej vám v súvislosti s identifikovanými súbormi cookies tretích strán pripomíname, že tieto súbory cookies sú buď odosielané z domény, ktorú nespravuje PSK, ale príslušná tretia strana, alebo sú odosielané z našej domény, ale zhromaždené informácie spravuje táto tretia strana.

Prenosy do tretích krajín

Spracovanie údajov vo všeobecnosti vykonávajú poskytovatelia služieb so sídlom v Európskom hospodárskom priestore alebo v krajinách, ktoré majú deklarovanú primeranú úroveň ochrany.

V ostatných prípadoch garantujeme bezpečnosť a legitímnosť spracovania údajov tým, že od našich dodávateľov požadujeme, aby mali záväzné podnikové pravidlá, ktoré zaručujú ochranu informácií podobným spôsobom, ako sú stanovené európskymi normami, alebo aby sa prihlásili k štandardným doložkám Európskej únie.

Doba uchovávania údajov

Údaje budú spracované, kým udelené povolenia na použitie zostanú v platnosti. V súlade s nariadeniami o ochrane údajov budú tieto údaje uchovávané (počas premlčacej doby úkonov vyplývajúcich z uvedeného povolenia) výlučne na účely splnenia zákonných povinností požadovaných od PSK a na formulovanie, uplatňovanie alebo obhajobu nárokov.

Uplatňovanie práv a nárokov pred Úradom na ochranu osobných údajov / Práva zainteresovaných strán

Vlastník osobných údajov si môže svoje práva (prístup, prenosnosť, odvolanie súhlasu, oprava, námietka, obmedzenie, vymazanie) uplatniť v súlade s platnými predpismi na poštovej a elektronickej adrese uvedenej vyššie. Podobne [môže/te] nasmerovať nároky vyplývajúce zo spracovania vašich osobných údajov na Španielsku agentúru pre ochranu údajov (www.agpd.es).

ZASADY OCHRANY OSOBNYCH UDAJOV

Kto Je Správca Údajov?

SPRÁVCA ÚDAJOV je: PKS (POTRAVINARSKA KOMORA SLOVENSKA)

 • IČ DPH: SK2021615629
 • Poštová adresa: Daniel Poturnay – Einsteinova 3817/19, 851 01 Bratislava, Slovensko
 • E-mail: poturnay@pks.sk

Aký Typ Údajov Spracovávame?

V závislosti od produktov, služieb alebo funkcií, ktoré by ste chceli v danom čase využívať, budeme musieť spracovať niektoré údaje alebo iné. Bude to závisieť od každého prípadu, ale vo všeobecnosti to budú tieto údaje:

 • Vaše identifikačné údaje (napr. krstné meno, priezvisko, jazyk, krajina, z ktorej s nami komunikujete, kontaktné údaje atď.)
 • Údaje o pripojení, geolokácii a prehliadaní (napríklad v prípade, že s nami komunikujete z mobilného telefónu).
 • Obchodné informácie, ak ste sa prihlásili na odber nášho newslettera.
 • Údaje o vašich záľubách a preferenciách.

Pamätajte, že keď vás požiadame o vyplnenie vašich osobných údajov, aby sme vám umožnili prístup k funkcii alebo službe na webovej stránke, označíme niektoré polia ako povinné, pretože ide o údaje, ktoré potrebujeme, aby sme vám mohli poskytnúť službu alebo aby sme vám umožnili prístup k príslušnej funkcii.

Upozorňujeme, že ak sa rozhodnete neposkytnúť nám tieto údaje, možno nebudete môcť dokončiť registráciu používateľa alebo využívať výhody týchto služieb alebo funkcií.

Na Aký Účel Spracovávame Vaše Osobné Údaje?

V závislosti od vašej interakcie s našou webovou stránkou budeme vaše osobné údaje spracovávať na nasledujúce účely:

1. Vybaviť vaše požiadavky rôznymi spôsobmi uvedenými na našej webovej stránke.

Spracovávame iba osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na spracovanie alebo vyriešenie vašej požiadavky alebo žiadosti.

2. Na marketingové účely.

Pokiaľ sa prihlásite na odber nášho newslettera, vaše osobné údaje budú použité na zasielanie pravidelných firemných newsletterov.

Majte, prosím, na pamäti, že odber newslettera môžete kedykoľvek a bezplatne odhlásiť tak, že nás kontaktujete prostredníctvom e-mailovej adresy prevádzkovateľa údajov alebo sa budete riadiť pokynmi, ktoré vám poskytneme v každej našej komunikácii.

3. Pre správu sociálnych médií

V prípade, že nás sledujete alebo nás kontaktujete prostredníctvom rôznych sociálnych sietí, v ktorých sme prítomní, budeme spracovávať údaje, ktoré nám prostredníctvom týchto sietí poskytnete, výhradne za účelom odpovedania na vaše správy alebo komentáre a za účelom spravovania nášho zoznamu kontaktov.

4. Analýza použiteľnosti a kvality pre zlepšenie našich služieb (cookies)

Ak pristupujete na našu platformu, informujeme vás o tom, že vaše údaje o prehliadaní budeme spracovávať na analytické a štatistické účely, aby sme pochopili, ako používatelia interagujú s našou platformou, a na základe toho ju zlepšovať. Podobne príležitostne realizujeme akcie a prieskumy kvality, ktorých cieľom je zistiť mieru spokojnosti našich zákazníkov a používateľov a odhaliť oblasti, v ktorých je možné dosiahnuť zlepšenie.

Na Základe Čoho Je Spracovanie Vašich Údajov Legálne?

Právny základ, ktorý nám umožňuje spracovávať vaše osobné údaje, závisí aj od účelu, na ktorý sa údaje spracúvajú, preto existujú rôzne právne základy pre tieto účely:

 1. Vybavenie žiadostí o informácie.

Právnym základom spracovania vašich údajov je informovaný súhlas s odpovedaním na otázky vznesené prostredníctvom webovej stránky, čo znamená, že zákazník súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

2. Marketingové účely.

Právnym základom spracovania vašich údajov na marketingové účely je váš súhlas.

3. Prístup k našim sociálnym sieťam.

Právnym základom je informovaný súhlas s odpovedaním na otázky vznesené prostredníctvom sociálnej siete, ako aj čas, kedy nás sledujete a chcete byť súčasťou nášho zoznamu kontaktov.

4. Analýza použiteľnosti a kvality (cookies)

Na používanie súborov cookies potrebujeme súhlas používateľa.

Ako Dlho Sú Vaše Údaje Uchovávané?

1. Žiadosť o informácie.

Vaše údaje budeme spracovávať dovtedy, kým to bude potrebné na vybavenie vašej žiadosti alebo dopytu a po dobu jedného roka.

2. Marketing.

Vaše údaje budeme spracovávať, kým sa neodhlásite alebo nezrušíte odber nášho newslettera.

3. Sociálne siete.

Vaše údaje budeme spracovávať dovtedy, kým to bude potrebné na vybavenie vašej žiadosti alebo dopytu a po dobu, kým zostanete sledovateľom nášho profilu.

Budeme Zdieľať Vaše Údaje S Tretími Stranami?

Osobné údaje nebudú prenesené ani poskytnuté tretím stranám, s výnimkou prípadu zákonnej povinnosti, ak získame váš výslovný súhlas alebo ak pochopíme, že z našej strany existuje oprávnený záujem, ktorý vám bude náležite oznámený.

Napriek tomu by sme vás chceli informovať, že pre informovanie našich sledovateľov o novinkách a službách našej spoločnosti máme vytvorený profil na sociálnych sieťach: Instagram.

K týmto sociálnym sieťam môžete pristupovať dobrovoľne prostredníctvom odkazov dostupných na našej webovej stránke alebo priamym prístupom k nim, ako aj samostatne z vášho prehliadača alebo nainštalovanej aplikácie.

Upozorňujeme, že táto webová stránka nezodpovedá za používanie údajov, ktoré môžu tieto sociálne siete vytvárať. Keď sa však takéto údaje generujú na sociálnej sieti a pochádzajú z interakcie s naším oficiálnym účtom, budeme spolu so sociálnou sieťou zodpovední za ich spracovanie.

Ak chcete vyjadriť súhlas s naším prenosom z tejto webovej stránky a spracovaním vašich údajov, mali by ste si pozorne prečítať zásady ochrany osobných údajov sociálnej siete, ku ktorej chcete pristupovať:

Týmto spôsobom môžete byť pred kliknutím na logá sociálnych médií na našej webovej stránke informovaní a presmerovaní s predchádzajúcimi znalosťami o spracovaní vašich údajov a na dobrovoľnom základe.

Upozorňujeme však, že webová stránka obsahuje externé odkazy na:

Aké Sú Vaše Práva, Keď Nám Poskytujete Vaše Údaje?

Zaväzujeme sa rešpektovať dôvernosť vašich osobných údajov a zabezpečiť, aby ste si mohli uplatňovať svoje práva.

Tieto práva môžete uplatniť bezplatne zaslaním e-mailu na našu adresu poturnay@pks.sk, kde jednoducho uvediete dôvod vašej žiadosti a právo, ktoré si želáte uplatniť.

Ak to budeme považovať za potrebné na vašu identifikáciu, môžeme vás požiadať o kópiu dokladu preukazujúceho vašu totožnosť. Bez ohľadu na účel alebo právny základ, na základe ktorého spracúvame vaše údaje, máte najmä právo:

Požiadať o prístup k údajom, ktoré o vás máme.

Požiadať o opravu údajov, ktoré už máme. Upozorňujeme, že aktívnym poskytovaním vašich osobných údajov akýmkoľvek spôsobom potvrdzujete, že tieto údaje sú pravdivé a presné, a zaväzujete sa nás informovať o akýchkoľvek ich zmenách alebo úpravách.

Požiadať o vymazanie vašich údajov, pokiaľ už nie sú potrebné na účel, na ktorý ich potrebujeme spracovávať v súlade s tým, čo ste boli predtým informovaní, alebo v rozsahu, v akom už na to nemáme oprávnenie.

Požiadať o obmedzenie spracúvania svojich údajov, čo znamená, že v určitých prípadoch nás môžete požiadať o dočasné pozastavenie spracúvania vašich údajov alebo ich uchovávanie dlhšie, ako je potrebné, keď ich budete potrebovať. Ak ste nám poskytli súhlas so spracovaním vašich údajov na akýkoľvek účel, máte tiež právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a odovzdať ich inému prevádzkovateľovi údajov.

Okrem toho, ak je spracovanie vašich údajov založené na našom oprávnenom záujme, máte tiež právo namietať proti spracovaniu týchto údajov.

Nakoniec ste týmto informovaní o svojom práve podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu na ochranu údajov, najmä španielskemu úradu na ochranu údajov  https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

Zmeny V Zásadách Ochrany Osobných Údajov

Informácie obsiahnuté v týchto zásadách ochrany osobných údajov môžeme z času na čas zmeniť, ak to považujeme za vhodné. Ak tak urobíme, budete upozornení rôznymi spôsobmi prostredníctvom platformy alebo e-mailom, keď bude predmetná zmena významná pre vaše súkromie, aby ste si mohli zmeny skontrolovať a posúdiť, a ak je to vhodné, namietať proti nim alebo zrušiť odber akejkoľvek služby alebo funkcie.

Informácie O Súboroch Cookies

Súbory cookies a podobné zariadenia používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania na platforme, na pochopenie toho, ako s nami komunikujete, a na to, aby sme vám v určitých prípadoch mohli zobrazovať reklamy na základe vašich zvykov pri prehliadaní. Prečítajte si naše Zásady používania súborov cookies, aby ste sa dozvedeli viac o súboroch cookies a podobných zariadeniach, ktoré používame, o ich účele a ďalších zaujímavých informáciách.

PRAVNE OZNAMENIE

Pred použitím tejto webovej lokality sa uistite, že ste si prečítali každú časť tohto právneho oznámenia. Všetci používatelia stránky sú viazaní nasledujúcimi podmienkami.

V súlade s povinnosťou poskytovať informácie podľa španielskeho zákona 34/2002 o službách informačnej spoločnosti a elektronickom obchode (LSSI-CE) z 11. júla sú nižšie uvedené všeobecné informácie týkajúce sa tejto webovej stránky.

Účelom tohto textu je podrobne vysvetliť funkcie tejto webovej stránky a poskytnúť vám informácie týkajúce sa vlastníka webovej stránky a účelu obsahu, ktorý je na nej uvedený.

Identifikačné Údaje

Názov spoločnosti: PKS (POTRAVINÁRSKA KOMORA SLOVENSKA)

Registrovaná kancelária: Einsteinova 3817/19, 851 01 Bratislava, Slovensko

E-mail: poturnay@pks.sk

Telefón: +421 2 330 14 286

Daňový identifikačný kód (IČ DPH):SK2021615629

Registračné údaje:

Používanie Webovej Stránky A Povinnosti Používateľov

Používateľ sa zaväzuje používať túto webovú stránku, jej obsah a služby bez porušovania platnej legislatívy, všeobecne uznávaných spôsobov používania a verejného poriadku. Používanie webovej stránky na nezákonné alebo škodlivé účely voči PKS alebo tretej strane, ktoré môže spôsobiť poškodenie alebo akýmkoľvek spôsobom zasahovať do bežného používania webovej stránky, je prísne zakázané.

PKS zabezpečuje, aby obsah a služby ponúkané touto stránkou rešpektovali zásady osobnej dôstojnosti a ochrany mládeže a detstva, ako aj zásadu nediskriminácie z dôvodu rasy, pohlavia, náboženstva, názoru, národnosti, zdravotného postihnutia alebo z akéhokoľvek iného osobného alebo sociálneho aspektu.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky webovej stránky neudeľujú používateľovi žiadne iné právo používať, meniť, využívať, reprodukovať, distribuovať alebo verejne komunikovať obsah webovej stránky akýmkoľvek iným spôsobom, ako je tu výslovne uvedené.

Obsah (informácie, zvukové a/alebo obrazové súbory, fotografie, dizajn atď.) uvedený na stránke je majetkom PKS alebo bol riadne schválený na šírenie ich oprávnenými vlastníkmi.

PKS sa zaväzuje, že sa nebude podieľať na klamlivej reklame. Preto sú výslovne zakázané nasledujúce činnosti:

 • Používanie stránky na akékoľvek iné komerčné alebo reklamné účely, ako sú tie, ktoré sú prísne povolené.
 • Reprodukcia, publikácia, distribúcia alebo úprava, vcelku alebo čiastočne, stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu právoplatných vlastníkov, alebo ako to povoľuje zákon.
 • Akékoľvek porušenie práv PKS alebo jej oprávnených vlastníkov.

Duševné A Priemyselné Vlastníctvo

Používateľ uznáva a akceptuje, že všetky práva priemyselného a duševného vlastníctva týkajúce sa obsahu a/alebo akýchkoľvek iných prvkov vložených na webovú stránku patria PKS alebo spoločnosti ATLAS, ktorá je riadne oprávnená na ich šírenie na tejto webovej stránke.

V prípade, že sa používateľ alebo tretia strana domnieva, že došlo k porušeniu jeho zákonných práv duševného vlastníctva v dôsledku uvedenia určitého obsahu na webovú stránku, musí túto okolnosť oznámiť PKS a predložiť:

 • Údaje o držiteľovi údajne porušených práv alebo v prípade, že sťažnosť podáva iná tretia strana ako dotknutá osoba, zastúpenie, pod ktorým koná.
 • Odkaz na konkrétny obsah chránený právami duševného vlastníctva a jeho umiestnenie na webovej stránke, akreditácia uvedených práv duševného vlastníctva a výslovné vyhlásenie, v ktorom zainteresovaná strana preberá zodpovednosť za pravdivosť informácií uvedených v oznámení.

Odkazy

Táto webová stránka poskytuje odkazy na iné webové stránky a obsah vo vlastníctve tretích strán.

Jediným účelom odkazov je poskytnúť používateľovi možnosť prístupu k týmto odkazom. PKS nenesie žiadnu zodpovednosť za možné výsledky, ktoré môžu používateľovi vzniknúť v dôsledku prístupu k týmto odkazom.

Každý používateľ, ktorý má v úmysle vytvoriť akýkoľvek technický odkaz zo svojej webovej stránky na túto stránku, musí získať predchádzajúce písomné povolenie od PKS. Vytvorenie odkazu v žiadnom prípade neznamená existenciu vzťahu medzi PKS a vlastníkom stránky, na ktorej je odkaz vytvorený, ani prijatie alebo schválenie obsahu alebo služieb PKS.

Webová stránka, na ktorej je vytvorený odkaz, nebude obsahovať žiadnu značku, označenie, logo, slogan alebo iné rozlišovacie znaky patriace PKS, okrem tých, ktoré sú výslovne povolené.

Jednostranná Úprava A Trvanie

PKS si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia upraviť prezentáciu a konfiguráciu webovej stránky, ako aj toto Právne oznámenie.

VYLÚČENIE ZÁRUK A ZODPOVEDNOSTI

PKS neposkytuje žiadnu záruku a ani v žiadnom prípade nezodpovedá za škody akejkoľvek povahy, ktoré by mohli byť spôsobené:

 • Nedostatočnou dostupnosťou, údržbou a efektívnym fungovaním webovej stránky a/alebo jej služieb alebo obsahu.
 • Existenciou vírusov, zlomyseľných alebo škodlivých programov v obsahu.
 • Nezákonným, nedbalým, podvodným používaním webovej stránky, jej služieb alebo jej obsahu používateľom v rozpore s týmito podmienkami, s dobrou vierou, so všeobecne akceptovanými spôsobmi použitia alebo v rozpore s verejným poriadkom.

Spracovanie Osobných Údajov

PKS, ako uvádza vo svojich Zásadách ochrany osobných údajov (ktoré si môžete prečítať na tejto webovej stránke), prijala primeranú úroveň zabezpečenia údajov, ktoré spracúva a spravuje, pričom zahŕňa všetky technické prostriedky a opatrenia, ktoré má k dispozícii, aby zaručila ich dôvernosť a zabránila ich zneužitiu, strate, zmene, neoprávnenému prístupu a krádeži.

Platné Právo A Jurisdikcia

Na riešenie všetkých sporov alebo otázok týkajúcich sa tejto webovej stránky alebo činností na nej vykonávaných sa použije španielske právo, ktorému sa strany výslovne podrobujú. Súdy a tribunály v mieste bydliska navrhovateľa, ktorý sa identifikuje ako spotrebiteľ, sú príslušné na riešenie všetkých sporov, ktoré vzniknú z používania tejto webovej stránky alebo v súvislosti s ním, a ak sa tak nestane, jurisdikciu majú súdy a tribunály mesta Brusel.

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky k tomuto Právnemu oznámeniu alebo akékoľvek pripomienky k nemu, kontaktujte, prosím, poturnay@pks.sk alebo pošlite písomnú správu na adresu uvedenú v záhlaví.

Privacy Policy

Who is the data controller?

 • The data controller is: PKS (POTRAVINARSKA KOMORA SLOVENSKA)
 • VAT number: SK2021615629
 • Postal address: Daniel Poturnay – Einsteinova 3817/19, 851 01 Bratislava, Slovakia
 • E-mail: poturnay@pks.sk

Wat kind of data do we process?

Depending on the products, services, or functionalities that you would like to enjoy at any given time, we will need to process some data or others. It will depend on each case, but generally such data shall be the following:

 • Your identification data (e.g., your first name, surname, language, country from which you interact with us, contact details, etc.)
 • Connection, geolocation and browsing data (in case you interact with us from your mobile phone, for example).
 • Commercial information were you subscribed to our newsletter.
 • Data on your likes and preferences.

Remember that when we ask you to fill in your personal data in order to give you access to a feature or service on the website, we will mark some fields as mandatory, as these are data that we need in order to provide you with the service or give you access to the feature in question.

Please note that if you choose not to provide us with these details, you may not be able to complete your user registration or take advantage of these services or functionalities.

For what purpose do we process your personal data?

Depending on how you interact with our website, we will process your personal data for the following purposes:

 1. To attend to the requests that you make through the different means included on our website.
  We only process personal data that is strictly necessary to process or resolve your request or application.
 2. For marketing purposes.
  Insofar as you subscribe to our Newsletter, your personal data will be used to send you regular company newsletters.

  Please bear in mind that you can unsubscribe from the Newsletter, at any time and free of charge, by contacting us via the e-mail address of the data controller or by following the instructions that we will provide you with in each of our communications.

 3. For social media management
  In the event that you follow us or contact us through the different social networks in which we are present, we will process the data you provide through these networks for the sole purpose of responding your messages or comments and managing our contact list.
 4.  Usability and quality analysis for the improvement of our services (Cookies)
  If you access our Platform, you are hereby informed that we will process your browsing data for analytical and statistical purposes, i.e., to understand how users interact with our platform and thus improve it. Similarly, we occasionally implement quality actions and surveys aimed at finding out our customers’ and users’ degree of satisfaction and to detect those areas in which improvements can be made.

On what grounds is the processing of your data legitimised?

The legal basis that allows us to process your personal data also depends on the purpose for which the data is processed, so there are different legal bases for the following purposes:

 1. To attend information requests.

  The legal basis for the processing of your data is the informed consent to respond to queries raised through the website, which implies the acceptance of these terms and conditions by the customer.

 2. For marketing.

  The legitimate basis for processing your data for marketing purposes is your consent.

 3. To attend to our social networks

  The basis of legitimacy is the informed consent to respond to queries raised through the social network, as well as the time when you follow us and want to be part of our contact list.

 4. Usability and quality analysis (Cookies)

  We shall need user consent to use cookies.

For how long is your data stored?

 1. Information request.

  We will process your data as long as it is necessary to handle your request or enquiry and for one year thereafter.

 2. Marketing.

  We will process your data until you unsubscribe or cancel your subscription to our newsletter.

 3. Social networks

  We will process your data as long as it is necessary to handle your request or enquiry and for as long as you remain a follower of our profile.

Will we share your data with third parties?

Personal data will not be transferred or communicated to third parties, except in case of legal obligation, if we obtain your express consent or if we understand that there is a legitimate interest on our part, which shall be duly communicated to you.

Nonetheless, we would like to inform you that, to keep our followers informed about the news and services of our company, we have a profile on the following social networks: Instagram.

You can access these social networks voluntarily through the links available on our website or by accessing them directly, as well as on your own from your browser or installed application.

Please note that this website is not responsible for the use of the data that these social networks may make. However, when such data is generated on a social network and derive from an interaction with our official account, we will be jointly responsible for the processing —together with the social network.

In order to consent to our transfer from this website and the processing of your data, you should carefully read the privacy policy of the social network you mean to access:

This way, before clicking on the social media logos on our website, you can be informed and redirected with prior knowledge of the processing of your data and on a voluntary basis.

However, please note that the website contains external links to:

What are your rights when you provide us with your data?

We undertake to respect the confidentiality of your personal data and to ensure that you can exercise your rights.

You may exercise these rights at no charge by sending us an e-mail to our address poturnay@pks.sk simply indicating the reason for your request and the right you wish to exercise.

Should we deem it necessary in order to identify you, we may ask you for a copy of a document proving your identity. In particular, regardless of the purpose or legal basis under which we process your data, you have the right to:

Ask for access to the data we have about you.

Ask to rectify the data we already have. Please note that by actively providing us with your personal data by any means, you confirm that such data is true and accurate, and you commit to notifying us of any changes or modifications thereto.

Ask to delete your data, to the extent that it is no longer necessary for the purpose for which we need to process it in accordance with what you were previously informed, or to the extent that we no longer have the legitimacy to do so.

Ask for the restriction of the processing of your data, which means that in certain cases you can ask us to temporarily suspend the processing of your data or to keep it longer than necessary when you may need it. If you have provided us with your consent to the processing of your data for any purpose, you also have the right to withdraw your consent at any time.

To receive the personal data that you have provided in a structured, commonly used, and machine-readable format and to transmit it to another data controller.

Moreover, where the processing of your data is based on our legitimate interest, you also have the right to object to the processing of such data.

Finally, you are hereby informed of your right to lodge a complaint with the relevant data protection supervisory authority, in particular with the Spanish Data Protection Agency https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

Changes to the privacy policy

We may change the information contained in this Privacy Policy from time to time as we deem it appropriate. Should we do so, you will be notified in a variety of ways through the Platform, or via email when the change in question is significant to your privacy, so that you can review and assess the changes and, where appropriate, object to or unsubscribe from any service or functionality.

Information about cookies

We use cookies and similar devices to enhance your browsing experience on the Platform, to understand how you interact with us and, in certain cases, to be able to show you advertisements based on your browsing habits. Please read our Cookie Policy to learn more about the cookies and similar devices we use, their purpose and other information of interest.

Legal Advice

Please make sure you read every section of this Legal Notice before using this website. All users of the site are bound by the following terms and conditions.

In compliance with the obligation to provide information as stipulated in Spanish Law 34/2002 on Information Society Services and Electronic Commerce (LSSI-CE) of 11 July, the following general information regarding this website is provided below.

The purpose of this text is to explain the functionalities of this website in detail and to provide you with information related to the website owner and the purpose of the contents included on it.

Identification Data

This Legal Notice regulates the use of the website service, informing you, in compliance with Spanish Law 34/2002, of 11 July, on Information Society Services and Electronic Commerce, of the following information:

Company name: PKS (POTRAVINARSKA KOMORA SLOVENSKA)

Registered office: Einsteinova 3817/19, 851 01 Bratislava, Slovakia

E-mail: poturnay@pks.sk

Phone: +421 2 330 14 286

Tax Identification Code (VAT number): SK2021615629

Registration data:

Use of the website and obligations of the users

The user undertakes to use this website, its content and services without infringing current legislation, generally accepted uses, and public order. The use of the website for illicit or harmful purposes against PKS or a third party, which may cause damage or interfere with the normal use of the website in any way, is strictly forbidden.

PKS ensures that the contents and services offered by this site respect the principles of personal dignity and of protection of youth and childhood, as well as the principle of non-discrimination for reasons of race, sex, religion, opinion, nationality, disability or any other personal or social aspect.

These General Terms and Conditions of the website do not grant the user any other right to use, alter, exploit, reproduce, distribute, or publicly communicate the contents of the website in any other way than those expressly provided for herein.

The contents (information, sound and/or image files, photographs, designs, etc.) included on the site are the property of PKS or have been duly authorised for dissemination by their legitimate owners.

PKS undertakes not to engage in misleading advertising. Therefore, the following actions are expressly prohibited:

 • The use of the site for any commercial or advertising purposes other than those strictly permitted.
 • The reproduction, publication, distribution, or modification, in whole or in part, of the site without the prior written permission of the rightful owners, or as permitted by law.
 • Any infringement of the rights of PKS or of its legitimate owners.

Intellectual and industrial property

The user recognises and accepts that all the industrial and intellectual property rights over the contents and/or any other elements inserted on the website either belong to PKS  or ATLAS duly authorised for their dissemination on this website.

In the event that a user or third party considers that there has been a violation of their legitimate intellectual property rights due to the introduction of certain content on the website, they must notify PKS of this circumstance, submitting:

 • Details of the holder of the allegedly infringed rights or, in the event that the complaint is submitted by a third party other than the data subject, the representation under which he or she is acting.
 • Reference to the specific contents protected by intellectual property rights and their location on the website, accreditation of the intellectual property rights indicated and an express statement in which the interested party accepts responsibility for the veracity of the information provided in the notification.

Links

This website provides links to other websites and content owned by third parties.

The sole purpose of the links is to provide the user with the possibility to access these links. PKS accepts no liability whatsoever for the possible outcomes that may arise for the user as a result of accessing these links.

Any user who intends to establish any technical link from their website to this site must obtain prior written authorisation from PKS. Establishing the link does not imply the existence of a relationship between PKS and the owner of the site on which the link is established in any case, nor PKS‘s acceptance or approval of its contents or services.

The website on which the link is established will not contain any brand, denomination, logo, slogan, or other distinctive signs that belong to PKS, except those expressly authorised.

Unilateral modification and duration

PKS reserves the right to modify, at any time and without prior notice, the presentation and configuration of the website, as well as this Legal Notice.

EXCLUSION OF WARRANTIES AND LIABILITY

PKS does not grant any warrant nor is it responsible, in any case, for damages of any nature that could be caused by:

 • The lack of availability, maintenance, and effective functioning of the website and/or its services or contents.
 • The existence of viruses, malicious or harmful programs in the contents.
 • User’s illicit, negligent, fraudulent use contrary to these conditions, good faith, generally accepted uses, or public order, of the website, its services, or its contents.

Processing of personal data

PKS, as stated in its Privacy Policy (which can be consulted on this website), has adopted the appropriate levels of security for the data it processes and manages, incorporating all the technical means and measures within its reach to guarantee its confidentiality, avoid its misuse, loss, alteration, unauthorised access, and theft.

Applicable law and jurisdiction

For the resolution of all disputes or questions related to this website or the activities carried out therein, Spanish law shall be applied, to which the parties expressly submit themselves. The courts and tribunals of the residence of the claimant, who identifies himself as a consumer, shall have jurisdiction for the resolution of all disputes arising out of or in connection with the use of this website, and, failing this, the courts and tribunals of the city of Brussels shall have jurisdiction.

Contact

Should you have any questions about this Legal Notice or any comments about it, please contact poturnay@pks.sk or send a written communication to the address given in the heading.

Cookie policy

1. Definition and generic function of cookies.

What are cookies?

This website uses cookies and/or similar technologies that store and retrieve information when you browse. In general, these technologies can be used for a variety of purposes, such as, for example, recognising you as a user, obtaining information about your browsing habits, or customising the way in which content is displayed.

The specific uses we make of these technologies are described below.

2. Information on the type of cookies used and their purpose.

Technical cookies

These cookies allow the user to browse our website and use the different options or services that exist on it, including those that we use to enable the management and operation of the website and to enable its functions and services, such as, for example:

 • Control traffic and data communication
 • Identifying the session
 • Access to the private area
 • Remembering the items in the shopping basket
 • Carrying out the purchase process of an order
 • Manage payment
 • Control fraud linked to the security of the service
 • Apply for registration or participation in an event
 • Use security elements during browsing
 • To store content for video or sound broadcasting
 • Enable dynamic content (e.g. text or image loading animation)
 • Share content via social networks

Analysis:

These are those that allow us to monitor and analyse the behaviour of website users, including quantifying the impact of advertisements.

The information collected through this type of cookies is used to measure the activity of the website, application or platform, in order to make improvements based on the analysis of the data on the use made by users of the service.

Preference or personalisation cookies:

These are those that allow information to be remembered so that the user accesses the service with certain characteristics that can differentiate their experience from that of other users, such as, for example, the language, the number of results to be displayed when the user performs a search, the appearance or content of the service depending on the type of browser through which the user accesses the service or the region from which they access the service, etc.

Behavioural advertising:

These are those that store information on user behaviour obtained through the continuous observation of their browsing habits, which allows a specific profile to be developed in order to display advertising based on the same.

3. Identification of who uses cookies.

Third-party cookies.

Analysis cookies: these allow us to quantify the number of users and thus carry out the measurement and statistical analysis of the use made by users of the service offered. To do this, your browsing on our website is analysed in order to improve the range of products or services that we offer.

Google Analytics Cookies

The site uses the Google Analytics service, which is provided by Google, Inc., an entity whose main office is at 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, United States (“Google”).

Google Analytics uses cookies to help us analyse how users use the website. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States.

Google will use this information on our behalf for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage.

Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google’s behalf. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however, if you do this you may not be able to prevent the processing of data or information by Google. However, if you do so, you may not be able to use the full functionality of this site. By using this site, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes set out above.

GOOGLE privacy policy: developers.google.com/analytics

4. Information on how to accept, refuse, revoke consent or delete cookies.

POTRAVINARSKA KOMORA SLOVENSKA provides the user with a cookie management or configuration system, with which they can enable or disable the cookies they deem appropriate. Cookies necessary for the operation of the website cannot be disabled.

Please note that if you accept third-party cookies, you should be able to delete them from the browser options or from the system offered by the third party itself.

Likewise, you can allow or block cookies, as well as delete your browsing data (including cookies), from the browser you use. Consult the options and instructions offered by your browser to do so. Please note that if you accept third-party cookies you must delete them from the browser options.

In compliance with current legislation in force, with the exception of strictly necessary cookies and performance/analysis cookies, this website may only use cookies with the prior express consent of the visitor. The entity responsible for the website undertakes to use cookies only for the purposes referred to in this cookie policy.

It is important to note that the use of Cookies is essential for the correct functioning of the website as a whole, and therefore their acceptance is recommended.

5. Information on data transfers to third countries.

You can find out about transfers to third countries which, where appropriate, are made by the third parties identified in this cookies policy in their corresponding policies (see the links provided in the Third Party Cookies section).

6. Cookies used and their respective purposes

The information relating to the Cookies used on the website is detailed below, as well as the data processing purposes that justify them.
Necessary
Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.
Functional
Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.
Analytics
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

7. User configuration to avoid Cookies.

From our website and in compliance with current legislation, we provide you with information that allows you to configure your browser / Internet browsers to maintain your privacy and security in relation to cookies. Therefore, we provide you with information and links to the official support sites of the main browsers so that you can decide whether or not you wish to accept the use of cookies.

You can block cookies through the configuration tools of your browser or you can configure your browser to warn you when a server wants to save a cookie:

a) If you use Microsoft Internet Explorer, under the menu option Tools > Internet Options > Privacy > Settings.

For more information visit windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies and windows.microsoft.com/en-us/windows7/how-to-manage-cookies-ininternet- explorer-9.

b) If you use Firefox, under the menu option Tools > Options > Privacy > Cookies.

To find out more visit support.mozilla.org/products/firefox/cookies.

c) If you use Chrome, under Options > Advanced > Privacy.

For more information, visit support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647.

d) If you use Opera, under Security and Privacy, you can configure your browser settings. For more information visit www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

8. Information retention periods

Cookies will be used solely and exclusively for the time necessary to fulfil the purposes for which they have been indicated in each cookie. For all of the above, the party responsible for the website has adapted, in relation to its own cookies, the periods of conservation of the information that can be consulted in the browser.

In relation to third-party cookies, the retention periods can be consulted in the privacy policies of the links set out in the section on third-party cookies.

Once the cookie has expired, it may be renewed if the user accepts its use.

Notice about deleting cookies

If the user disables or deletes cookies from their browser, given that this is an activity that is carried out locally through the device or browser itself, it will not be possible for the website manager to be aware of this action by the user.

9. Processing of personal data.

Data controller

 • PKS (POTRAVINARSKA KOMORA SLOVENSKA)
 • VAT number: SK2021615629
 • Postal address: Daniel Poturnay – Einsteinova 3817/19, 851 01 Bratislava, Slovakia
 • E-mail: poturnay@pks.sk

Processing purposes and legal basis

The purposes of the processing are indicated in “Cookies used and purposes”.

Legal basis for processing

The legal basis for the processing is your consent, which you can manage and revoke, in the options presented in this document.

Data recipients

PSK will share the information collected with:

Data may be communicated to public authorities and bodies, for compliance with a required legal obligation, as well as to service providers and third parties necessary for the management and execution of cookies.

Service providers acting on our behalf as data processors Google

Furthermore, in relation to the third party cookies identified, we remind you that these cookies are either sent from a domain not managed by PSK but by the corresponding third party, or they are sent from our domain, but the information collected is managed by that third party.

Transfers to third countries

Data processing is generally carried out by service providers located within the European Economic Area or in countries that have been declared to have an adequate level of protection.

In other cases, we guarantee the security and legitimacy of data processing by requiring our suppliers to have binding corporate rules that guarantee the protection of information similar to those established by European standards or to subscribe to the standard clauses of the European Union.

Data retention period

The data will be processed for as long as the authorisations for use granted remain in force. In accordance with data protection regulations, this data will be kept (during the period of limitation of the actions derived from said authorisation) for the sole purpose of complying with the legal obligations required of PSK and for the formulation, exercise or defence of claims.

Exercise of rights and claims before the Data Protection Authority / Rights of interested parties

The owner of the personal data may exercise their rights in relation to the same (access, portability, revocation of consent, rectification, opposition, limitation, deletion) in accordance with the regulations in force, at the postal and electronic addresses indicated above. Likewise, [you may] address any claims arising from the processing of your personal data to the Spanish Data Protection Agency (www.agpd.es).

POLitica de cookies

1. Definición y función genérica de las cookies.

¿Qué son las cookies?

Este sitio web utiliza cookies y/o tecnologías similares que almacenan y recuperan información cuando navegas. En general, estas tecnologías pueden servir para finalidades muy diversas, como, por ejemplo, reconocerte como usuario, obtener información sobre tus hábitos de navegación, o personalizar la forma en que se muestra el contenido.

Los usos concretos que hacemos de estas tecnologías se describen a continuación.

2. Información sobre el tipo de cookies que se utilizan y su finalidad.

Cookies técnicas

Estas cookies permiten al usuario la navegación a través de nuestra web y la utilización de las diferentes opciones o servicios que existen en ella, incluyendo aquellas que utilizamos para permitir la gestión y operativa de la página web y habilitar sus funciones y servicios, como, por ejemplo:

 • Controlar el tráfico y la comunicación de datos
 • Identificar la sesión
 • Acceder al área privada
 • Recordar los elementos que integran la cesta de la compra
 • Realizar el proceso de compra de un pedido
 • Gestionar el pago
 • Controlar el fraude vinculado a la seguridad del servicio
 • Realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento
 • Utilizar elementos de seguridad durante la navegación
 • Almacenar contenidos para la difusión de vídeos o sonido
 • Habilitar contenidos dinámicos (por ejemplo, animación de carga de un texto o imagen)
 • Compartir contenidos a través de redes sociales

De análisis:

Son aquellas que nos permiten el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios del sitio web, incluida la cuantificación de los impactos de los anuncios.

La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad del sitio web, aplicación o plataforma, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.

De preferencias o de personalización:

Son aquellas que permiten recordar información para que el usuario acceda al servicio con determinadas características que pueden diferenciar su experiencia de la de otros usuarios, como, por ejemplo, el idioma, el número de resultados a mostrar cuando el usuario realiza una búsqueda, el aspecto o contenido del servicio en función del tipo de navegador a través del cual el usuario accede al servicio o de la región desde la que accede al servicio, etc.

Publicitarias comportamentales:

Son aquellas que almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo.

3. Identificación de quién utiliza las cookies.

Cookies de terceros.

Cookies de análisis: permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos.

Cookies de Google Analytics

El sitio utiliza el servicio Google Analytics, que es prestado por Google, Inc., entidad cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”).

Google Analytics utiliza cookies para ayudarnos a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio. La información que genera la cookie acerca del uso del sitio (incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en sus servidores de Estados Unidos.

Google usará esta información por cuenta nuestra con el propósito de seguir la pista de su uso del sitio, recopilando informes de la actividad del sitio y prestando otros servicios relacionados con la actividad del sitio y el uso de Internet.

Google podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google. Google no asociará tu dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google. Si lo desea puede rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies mediante la selección de la configuración apropiada de su navegador. Sin embargo, si lo hace, puede ser que no puedas usar la plena funcionabilidad de este sitio. Al utilizar este sitio, consiente en el tratamiento de su información por Google en la forma y para los fines arriba indicados

Política de privacidad de GOOGLE: developers.google.com/analytics

4. Información sobre la forma de aceptar, denegar, revocar el consentimiento o eliminar las cookies.

POTRAVINARSKA KOMORA SLOVENSKA pone a disposición del usuario, un sistema de gestión o configuración de cookies, con el que puede habilitar o deshabilitar las cookies que estime convenientes. Las cookies necesarias para el funcionamiento de la página web, no podrán ser deshabilitadas.

Tenga en cuenta que, si acepta las cookies de terceros, deberá poder eliminarlas desde las opciones del navegador o desde el sistema ofrecido por el propio tercero

Igualmente, puede usted permitir o bloquear las cookies, así como borrar sus datos de navegación (incluidas las cookies), desde el navegador que usted utiliza. Consulte las opciones e instrucciones que ofrece su navegador para ello. Tenga en cuenta, que si aceptas las cookies de terceros deberás eliminarlas desde las opciones del navegador.

En cumplimiento de la actual legislación en vigor, con excepción de las cookies estrictamente necesarias y de las cookies de desempeño/análisis, este website solo podrá recurrir a la utilización de Cookies mediante el consentimiento previo y expreso del visitante. La entidad responsable de la página web se compromete a utilizar Cookies solamente para las finalidades referidas en la presente política de cookies

Es importante referir que la utilización de Cookies es esencial para el correcto funcionamiento del website en su totalidad, por lo que se recomienda su aceptación.

5. Información sobre las transferencias de datos a terceros países.

Puedes informarte de las transferencias a terceros países que, en su caso, realizan los terceros identificados en esta política de cookies en su correspondientes políticas ( Ver los enlaces facilitados en el apartado Cookies de Terceros)

6. Cookies utilizadas y respectivas finalidades

Se detalla, a continuación, la información relativa a las Cookies utilizadas en el website, así como las finalidades de tratamiento de los datos que las justifican.

Necesarias

Las cookies necesarias se requieren para habilitar las funciones básicas de este sitio, como proporcionar un inicio de sesión seguro o ajustar sus preferencias de consentimiento. Estas cookies no almacenan ningún dato personal identificable.

Funcionales

Las cookies funcionales ayudan a realizar determinadas funciones, como compartir el contenido del sitio web en plataformas de redes sociales, recopilar comentarios y otras funciones de terceros.

Analíticas

Las cookies analíticas se utilizan para comprender cómo interactúan los visitantes con el sitio web. Estas cookies ayudan a proporcionar información sobre métricas como el número de visitantes, la tasa de rebote, la fuente de tráfico, etc.

7. Configuración del usuario para evitar Cookies.

Desde nuestra página web y en cumplimiento de la normativa legal vigente, ponemos a su disposición la información que le permita configurar su navegador/navegadores de Internet para mantener su privacidad y seguridad en relación a las cookies. Por ello, le facilitamos la información y enlaces a los sitos de soporte oficiales de los principales navegadores para que pueda decidir si desea o no aceptar el uso de cookies.

Así, puede bloquear las cookies a través de las herramientas de configuración del navegador o bien puede configurar su navegador para que le avise cuando un servidor quiera guardar una cookie:

a) Si utiliza Microsoft Internet Explorer, en la opción de menú Herramientas >Opciones de Internet > Privacidad > Configuración.

Para saber más visite windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies y windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-ininternet- explorer-9.

b) Si utiliza Firefox, en la opción de menú Herramientas > Opciones >Privacidad > Cookies.

Para saber más visite support.mozilla.org/es/products/firefox/cookies.

c) Si utiliza Chrome, en la sección de Opciones > Opciones avanzadas > Privacidad.

Para saber más support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

d) Si utiliza Opera, en la opción de Seguridad y Privacidad, podrá configurar el navegador. Para saber más visite www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

8. Plazos de conservación de la información

Las cookies serán utilizadas única y exclusivamente durante el tiempo necesario para cumplir con las finalidades para las cuales se ha indicado en cada cookie. Por todo lo anterior, el responsable de la página web ha adaptado en relación a sus cookies propias los plazos de conservación de la información que podrán consultarse en el navegador.

En relación a las cookies de terceros, los plazos de conservación podrán ser consultados en las Políticas de privacidad de los enlaces expuestos en el apartado Cookies de terceros.

Una vez caducada la cookie podrá ser renovada si el usuario vuelve a aceptar su utilización.

Aviso sobre eliminación de cookies

Si el usuario deshabilita o borra las cookies de su navegador, dado que se trata de una actividad que se realiza en local realizada a través del propio dispositivo o navegador, no será posible que el responsable de la web pueda tener constancia de esta acción del usuario

9. Tratamiento de datos de carácter personal.

Responsable del tratamiento

 • PKS (POTRAVINARSKA KOMORA SLOVENSKA)
 • VAT number: SK2021615629
 • Dirección: Daniel Poturnay – Einsteinova 3817/19, 851 01 Bratislava, Slovakia
 • E-mail: poturnay@pks.sk

Finalidades del tratamiento y base jurídica

Las finalidades del tratamiento están indicadas en “Cookies utilizadas y finalidades”

Base jurídica del tratamiento

La base jurídica del tratamiento es su consentimiento, que podrá gestionar y revocar , en las opciones presentadas en el presente documento

Destinatarios de los datos

PSK compartirá la información recogida con:

Los datos podrán ser comunicados a autoridades y organismos públicos, para el cumplimiento de una obligación legal requerida, así como a proveedores de servicios y a terceros necesarios para la gestión y ejecución de las cookies.

Proveedores de servicios que actúan por nuestra cuenta como encargados del tratamiento Google

Además, en relación con las cookies de terceros identificadas te recordamos que estas cookies, o bien se envían desde un dominio no gestionado por PSK sino por el tercero correspondiente, o bien se envían desde nuestro dominio, pero la información recogida la gestiona ese tercero.

Transferencias a terceros países

El tratamiento de los datos se realiza, con carácter general, por prestadores de servicios ubicados dentro del Espacio Económico Europeo o en países que han sido declarados con un nivel adecuado de protección.

En otros supuestos garantizamos la seguridad y legitimidad del tratamiento de los datos exigiendo a nuestros proveedores que dispongan de normas corporativas vinculantes que garanticen la protección de la información de manera similar a las que establecen las normas europeas o que suscriban las cláusulas tipo de la Unión Europea.

Período de conservación de los datos

Los datos serán tratados mientras permanezcan vigentes las autorizaciones de uso otorgadas. De acuerdo con la normativa de protección de datos, estos datos serán conservados (durante el plazo de prescripción de las acciones derivadas de dicha autorización) a los únicos efectos de cumplir las obligaciones legales requeridas a PSK y para la formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones.

Ejercicio de derechos y reclamaciones ante la Autoridad de protección de datos / Derechos de los interesados

El titular de los datos de carácter personal podrá ejercer los derechos en relación a los mismos (acceso, portabilidad, revocación del consentimiento, rectificación, oposición, limitación, supresión) de acuerdo con la normativa vigente, en las direcciones postales y electrónicas arriba indicadas . Así mismo, [puede/s] dirigir las reclamaciones derivadas del tratamiento de tus datos de carácter personal a la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

Politica de privacidad

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?

 • RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO de sus datos es: PKS (POTRAVINARSKA KOMORA SLOVENSKA)

 • CIF: SK2021615629
 • Dirección Postal: Daniel Poturnay – Einsteinova 3817/19, 851 01 Bratislava, Eslovaquia
 • Correo electrónico: poturnay@pks.sk

¿Qué tipo de datos tratamos?

Dependiendo de los productos, servicios o funcionalidades de los que quiera disfrutar en cada momento necesitaremos tratar unos datos u otros.  En general dichos datos, serán, según el caso, los siguientes:

 • Sus datos identificativos (Por ejemplo: Su nombre, apellido, idioma, país desde el que interactúe con nosotros, datos de contacto, etc.)
 • Datos de conexión, geolocalización y navegación (en caso de que interactúe con nosotros desde el móvil, por ejemplo).
 • Información comercial si estuviera suscrito a nuestra newsletter.
 • Datos sobre sus gustos y preferencias.

Recuerde que, cuando le pidamos que rellene sus datos personales para darle acceso a alguna funcionalidad o servicio de la web, marcaremos algunos campos como obligatorios, puesto que son datos que necesitamos para poder prestarle el servicio o darle acceso a la funcionalidad en cuestión.

Por favor, tenga en cuenta que, si decide no facilitarnos esos datos, es posible que no pueda completar su registro como usuario o que no pueda disfrutar de esos servicios o funcionalidades.

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

Dependiendo de cómo interactúe con nuestra web, trataremos sus datos personales para las siguientes finalidades:

 1. Para atender las solicitudes o peticiones que realice a través de los distintos medios incorporados a nuestra web.

  Sólo tratamos los datos personales que sean estrictamente necesarios para gestionar o resolver su solicitud o petición.

 2. Para fines de marketing.

  En la medida en que se suscriba a nuestra Newsletter, sus datos personales serán utilizados para la remisión periódica de boletines informativos de la empresa.

  Debe recordar que puede darse de baja de la Newsletter, en cualquier momento y sin coste, poniéndose en contacto con nosotros a través del correo electrónico del responsable de tratamiento o siguiendo las indicaciones que le ofreceremos en cada una de nuestras comunicaciones.

 3. Para la gestión de redes sociales

  En el caso de que nos siga o nos contacte a través de las diferentes redes sociales en las que estamos presentes, trataremos los datos que usted nos proporcione a través de las mismas. con la única finalidad de dar respuesta a sus mensajes o comentarios y la gestión de nuestra lista de contactos.

 4. Análisis de usabilidad y de calidad para la mejora de nuestros servicios (Cookies)

  Si accede a nuestra Plataforma, le informamos de que trataremos sus datos de navegación para fines analíticos y estadísticos, es decir, para entender la forma en la que los usuarios interactúan con nuestra Plataforma y así ser capaces de introducir mejoras en la misma. Así mismo, en ocasiones, realizamos acciones y encuestas de calidad destinadas a conocer el grado de satisfacción de nuestros clientes y usuarios y detectar aquellas áreas en las que podemos mejorar.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

La base legal que nos permite tratar sus datos personales también depende de la finalidad para la que los tratemos, de este modo encontraremos distintas bases legales en virtud de las siguientes finalidades:

 1.  Atención solicitudes de información.

  La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento informado para dar respuesta a las consultas planteadas a través de la página web, lo que supone la aceptación de estas condiciones por parte del interesado.            

 2. Marketing

  La base legítima para tratar sus datos con finalidades de marketing es el consentimiento que usted presta.

 3. Redes sociales

  La base de legitimación es el consentimiento informado para dar respuesta a las consultas planteadas a través de la red social, así como el momento en el que nos sigue y desea forma parte de nuestra lista de contactos.

 4. Análisis de usabilidad y de calidad (Cookies)

  Consentimiento del usuario para la implantación de cookies.

¿Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos?

 1. Solicitud de información.

  Trataremos sus datos durante el tiempo que sea necesario para atender su solicitud o petición y posteriormente 1 año.

 2. Marketing.

  Trataremos sus datos hasta que solicite la baja o cancele su suscripción a la newsletter.

 3. Redes sociales

  Trataremos sus datos durante el tiempo que sea necesario para atender su solicitud o petición y mientras sea seguidor de nuestro perfil.

¿Compartiremos sus datos con terceros?

 • Los datos personales no serán cedidos o comunicados a terceros, salvo: obligación legal, obtengamos su consentimiento expreso o entendamos que existe un interés legítimo por nuestra parte, que le será debidamente comunicado.

  No obstante, le informamos que estamos presentes en las siguientes redes sociales.: Instagram, para mantener a nuestros seguidores informados respecto de las novedades y servicios de la empresa.

   Usted puede acceder a estas redes sociales de manera voluntaria y a través de los enlaces disponibles en la propia página web o accediendo directamente y por su cuenta desde el navegador o app instalada.

  Debe saber, que este sitio web no se hace responsable del uso de los datos que estas redes sociales pueden realizar. Sin embargo, cuando estos datos se generen en la red social y deriven de una interacción con nuestra cuenta oficial, seremos corresponsables del tratamiento junto con la red social.

  Para poder consentir nuestra cesión desde este sitio web y el tratamiento que se realiza de sus datos, deberá leer detenidamente la política de privacidad de la red social a la que desee acceder:

  De esta manera, antes de pinchar en los logos de las RR. SS. presentes en nuestra página web, puede informarse y realizar un redireccionamiento con previo conocimiento del tratamiento de sus datos y de manera voluntaria.

  No obstante, le informamos que el sitio web contiene enlaces externos a:

  • Potravinárska komora Slovenska (PKS): https://www.pks.sk/
  • DOP Azafrán de La Mancha: https://doazafrandelamancha.com/es/
  • DOP Jumilla: https://jumilla.wine/
  • DO La Mancha: https://lamanchawines.com/
  • DO Almansa: https://denominacion-origen-almansa.com/

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Nos comprometemos a respetar la confidencialidad de sus datos personales y a garantizarle el ejercicio de sus derechos.

Podrá ejercitarlos sin coste alguno remitiéndonos un correo electrónico a nuestra dirección poturnay@pks.sk, simplemente indicándonos el motivo de su solicitud y el derecho que quiere ejercitar.

En caso de que lo consideremos necesario para poder identificarle, podremos solicitarle copia de un documento acreditativo de su identidad. En particular, independientemente de la finalidad o la base legal en virtud de la que tratemos sus datos, usted tiene derecho a:

Pedirnos acceso a los datos suyos de los que disponemos.

Pedirnos que rectifiquemos los datos de los que ya disponemos. Tenga en cuenta que, al facilitarnos activamente sus datos personales por cualquier vía, garantiza que son ciertos y exactos y se comprometes a notificarnos cualquier cambio o modificación de los mismos.

Pedirnos que suprimamos sus datos en la medida en que ya no sean necesarios para la finalidad para los que necesitemos tratarlos según te hemos informado con anterioridad, o en que ya no contemos con legitimación para hacerlo.

Pedirnos que limitemos el tratamiento de sus datos, lo que supone que en determinados casos pueda solicitarnos que suspendamos temporalmente el tratamiento de los datos o que los conservemos más allá del tiempo necesario cuando puedas necesitarlo. Si nos ha proporcionado su consentimiento para el tratamiento de sus datos para cualquier finalidad, también tiene derecho a retirarlo en cualquier momento.

Recibir aquellos datos personales que le incumban y que nos haya facilitado, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, así como a transmitirlos a otro responsable del tratamiento.

Por otra parte, cuando el tratamiento de sus datos esté basado en nuestro interés legítimo, también tendrás derecho a oponerte al tratamiento de sus datos.

Por último, le informamos de su derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control en materia de protección de datos pertinente, en particular, ante la Agencia Española de Protección de Datos https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

Cambios a la política de privacidad.

 Es posible que modifiquemos la información contenida en esta Política de Privacidad cuando lo estimemos conveniente. En caso de que lo hagamos, se lo notificaremos por distintas vías a través de la Plataforma, o incluso se lo comunicaremos a su dirección de correo electrónico cuando el cambio en cuestión sea significativo para con su privacidad, de manera que pueda revisar los cambios, valorarlos y, en su caso, oponerse o darse de baja en algún servicio o funcionalidad.

Información sobre cookies

Utilizamos cookies y dispositivos similares para facilitar su navegación en la Plataforma, conocer cómo interactúa con nosotros y, en determinados casos, poder mostrarle publicidad en función de sus hábitos de navegación. Por favor, lea nuestra Política de Cookies para conocer con mayor detalle las cookies y dispositivos similares que usamos, su finalidad y otra información de interés.

Aviso Legal

Por favor, lea todos los apartados del presente Aviso Legal antes de utilizar este sitio web. Las siguientes condiciones son vinculantes para cualquier usuario del mismo.

En cumplimiento con el deber de información dispuesto en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (LSSI-CE) de 11 de julio, se facilitan a continuación los siguientes datos de información general de este sitio web.

La razón de este texto es explicarle de manera detallada las funcionalidades de esta web y aportarle aquella información relacionada con el titular de la web y la finalidad de los contenidos incluidos en ella.

Datos identificación

El presente Aviso Legal regula el uso del servicio del sitio web informándole en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, de los siguientes extremos:

Denominación social: PKS (POTRAVINARSKA KOMORA SLOVENSKA)

Domicilio social: Einsteinova 3817/19, 851 01 Bratislava, Slovakia

Correo electrónico:  poturnay@pks.sk

Teléfono: +421 2 330 14 286

Código de Identificación Fiscal (CIF): ­­­SK2021615629

Datos Registrales:

Uso del sitio web y obligaciones de los usuarios.

El usuario se compromete a utilizar el sitio web, el contenido y servicios, sin contravenir la legislación vigente, los usos generalmente aceptados y el orden público. Queda prohibido el uso del sitio web con fines ilícitos o lesivos contra PKS o un tercero, que, de cualquier forma, puedan causar perjuicio o impedir el normal uso del sitio web.

PKS garantiza que los contenidos y servicios que ofrece el portal respetan el principio de dignidad de la persona, de protección de la juventud y la infancia, de no-discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otro aspecto personal y social.

Las presentes Condiciones Generales de Uso del sitio web no confieren al usuario ningún otro derecho de uso, alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública de los contenidos del sitio web distintos de los aquí expresamente previstos.

Los contenidos (información, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, diseños, etc.) recogidos en el portal, son propiedad de PKS o la misma se encuentra debidamente autorizada para su difusión por sus legítimos titulares.

PKS se compromete a no realizar publicidad engañosa, y, por tanto, queda prohibido:

 • El uso para todo tipo de fines comerciales o publicitarios, distintos de los estrictamente permitidos.
 • Su reproducción, publicación, distribución o modificación, total o parcial a menos que se cuente con la autorización previa y por escrito de sus legítimos titulares o resulte legalmente permitido.
 • Cualquier vulneración de los derechos de PKS o de sus legítimos titulares sobre los mismos.

Propiedad intelectual e industrial

El usuario reconoce y acepta que todos los derechos de propiedad industrial e intelectual sobre los contenidos y/o cualesquiera otros elementos insertados en el sitio web pertenecen PKS o la misma se encuentra debidamente autorizada para su difusión en el presente sitio web.

En el caso de que un usuario o un tercero consideren que se ha producido una violación de sus legítimos derechos de propiedad intelectual por la introducción de un determinado contenido en el sitio web, deberá notificar dicha circunstancia a PKS indicando:

 • Datos del titular de los derechos presuntamente infringidos, o indicar la representación con la que actúa en caso de que la reclamación la presente un tercero distinto del interesado.
 • Señalar los contenidos protegidos por los derechos de propiedad intelectual y su ubicación en el Web, la acreditación de los derechos de propiedad intelectual señalados y declaración expresa en la que el interesado se responsabiliza de la veracidad de las informaciones facilitadas en la notificación.

Enlaces

El presente sitio web proporciona enlaces a otros sitios web propios y contenidos que son propiedad de terceros.

El único objeto de los enlaces es proporcionar al usuario la posibilidad de acceder a dichos enlaces. PKS no se responsabiliza en ningún caso de los resultados que puedan derivarse al usuario por el acceso a dichos enlaces.

El usuario que se proponga establecer cualquier dispositivo técnico de enlace desde su sitio web al portal deberá obtener la autorización previa y escrita de PKS. El establecimiento del enlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre PKS y el propietario del sitio en el que se establezca el enlace, ni la aceptación o aprobación por parte de PKS de sus contenidos o servicios.

El sitio web en el que se establezca el enlace no contendrá ninguna marca, denominación, logotipo, eslogan u otros signos distintivos pertenecientes a PKS, salvo los expresamente autorizados.

Modificación unilateral y duración

PKS se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, la presentación y configuración del sitio web, así como el presente Aviso Legal.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD

PKS no otorga ninguna garantía ni se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran acarrear a causa de:

 • La falta disponibilidad, mantenimiento y efectivo funcionamiento del Web y/o de sus servicios o contenidos.
 • La existencia de virus, programas maliciosos o lesivos en los contenidos.
 • El uso ilícito, negligente, fraudulento, contrario a las presentes condiciones, a la buena fe, a los usos generalmente aceptados o al orden público, del sitio Web, sus servicios o contenidos, por parte de los usuarios.

Tratamiento de datos personales

PKS tal y como recoge en su Política de privacidad que puede consultar en este sitio web, ha adoptado los niveles de seguridad adecuados a los datos que trata y gestiona, incorporando todos los medios y medidas técnicas a su alcance para garantizar su confidencialidad, evitar su mal uso, pérdida, alteración, acceso no autorizado y robo.

Legislación aplicable y jurisdicción

Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio web o de las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación española, a la que se someten expresamente las partes, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con su uso, los Juzgados y Tribunales del domicilio del demandante que se identifique como consumidor, en caso contrario los Juzgados y Tribunales competentes serán los de la ciudad de Bruselas.

Contacto

En caso de que cualquier usuario tuviese alguna duda acerca del presente aviso legal o cualquier comentario sobre el mismo puede dirigirse a  poturnay@pks.sk o enviar una comunicación escrita a la dirección que consta en el encabezado.